برخورد از نوع هستهاي

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

جنگ ميان کرهشــمالي و آمريکا درميگيرد؟ معلوم نيســت. اما به زعم نشريه ويک، اگر اين احتمال به وقوع بپيوندد، برخورد از نوع هســتهاي خواهد بود. گزارشها و مســتندات مراکز اطلاعاتي آمريکا ادعا ميکنند کرهشــمالي تا چندي ديگر پروژه هســتهاياش را کامل ميکند و همچنين به اتکاي موشــکهاي دوربرد، ميتواند آمريکا را هدف بگيرد. همين ادعاها باعث شــد ترامپ، کرهشــمالي را مخاطب قرار دهد و با ادبياتي بيملاحظه و بيمحابا بر دولت «اون» بتازد که اگر منافع آمريکا هدف موشکهاي کرهاي قرار بگيرد، کرهشمالي با پاسخي آتشين روبهرو خواهد شــد که جهان نظيرش را به ياد نداشته باشد. برقراري تحريمهاي بينالمللي در کنار واکنش ترامپ مزيد بر علت شد و کرهايها را وادار کرد گوام، پايگاه نظامي آمريکاييها را تهديد کنند و براي آمريکاييها خطونشان بکشــند. شــش هزار نيروي آمريکايي در گوام حضور دارند. نشــريه ويک در اين زدوخوردهاي کلامي، با اينکه تأييد ميکند رهبر کرهشــمالي با فعاليتهاي تحريککننده هستهاي آغازگر اين مناقشه است، اما ترامپ را هدف ميگيرد که چرا بر ادبياتش تسلط ندارد و بيمحابا و بيملاحظه حرف ميزند. طرح: ويک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.