بردهداری مدرن در بریتانیا

Shargh - - روزنامه -

روزنامه گاردين بريتانيا در گزارش نخست خود به برخی کارگاهها و شرکتهايی اشاره کرده که بردهداری مدرن راه انداختهاند و حق و حقوق کارگرانشان را به بهانههای مختلف پرداخت نکردهاند. گاردين در اين گزارش به شــرکتی به نام رونی در لينکلن شــاير اشاره کرده که کارگرانــی را از ميان معتادان به الکل يا بیخانمانها و معلولان انتخاب کرده و در اغلب موارد به آنها حقوق نداده يا دستمزد بسيار پايينی پرداخت کرده است. اين شــرکت به هوای اينکه به اين افراد جا و مکانی برای زندگی میدهد، آنها را استخدام کرده، اما در عمل معلوم شده که منظور از مکان زندگی، کانکسها، کاراوانهای ساده و بدون تجهيزات بوده اســت. روزنامه گاردين از قول برخی قربانيان اين شرکت مینويســد، کاراوان محل زندگی کارگران حتی سرويس بهداشــتی هم نداشته اســت. در گزارش گاردين آمده، دستکم ۱۸ کارگر اجباری قربانی شــرکت رونی شدهاند. قراردادهای بلندمدت با اين کارگران يکی ديگر از مســائلی است که در گزارش گاردين به آن اشاره شده اســت. در عکس يک اين روزنامه، هوادار تيم لسترسيتی بريتانيا را میبينيم که شــاد و خوشحال است از آغاز مسابقات ليگ جزيره. لسترسيتی در نخستين بازی فصل، چهار بر سه مغلوب آرسنال شد. بااينحال، هواداران لستر اميدوارند مثل فصل ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ قهرمان ليگ جزيره شوند. گاردين در مطلبی ديگر به چالشهای کلامی ميان آمريکا و کرهشمالی پرداخته و از قول ترامپ نوشته، «اون از هرگونه دشمنی عليه آمريکا و قلمرواش پشيمان میشود و عذرخواهی میکند».

دعوای آمريکا و کرهشمالی همواره برای روزنامههای بريتانيا از جمله گاردين مهم بوده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.