هزینههای تحصیلی کم شود

Shargh - - روزنامه -

آخرين مسابقه مرد افســانهای رشته دووميدانی با تراژدی همراه بود و باعث شد بولت با خاطرهای بد از ميدان رقابتها برای هميشه خداحافظــی کند. روزنامــه اينديپندنت بريتانيــا در عکس يک خود نمايی از فينال مسابقه دوی چهار در صد متر را در مسابقات جهانی لندن به تصوير کشيده است. بولت هنگام دويدن مصدوم میشود و به خط پايان نمیرسد. اينديپندنت نوشته با اين اتفاقی که برای بولت افتاده، تيم بريتانيا از خط پايان عبور کرده و مدال طلای مســابقات را صاحب شده اســت. بولت هفته گذشته در فينال مسابقات صد متر هم سوم شــد و نتوانســت مدال طلا بگيرد. او قبل از اين مسابقات اعلام کرده بود برای هميشه از دنيای قهرمانی خداحافظی میکند. وداع او با تلخی همراه شد. تيتر يک روزنامه اينديپندنت بريتانيا درباره هزينههای تحصيلی و واکنش جامعه بريتانيايی نسبت به آن است. اينديپندنت ادعا میکند دوسوم شــهروندان بريتانيايی از هزينههای سرسامآور تحصيلی دلخور هســتند. آنها در يک نظرسنجی شرکت کردهاند و به وضوح از دولت خواســتهاند ايــن هزينهها کم يا حتی حذف شود. آنها همچنين گفتهاند موافق افزايش سالانه شهريه دانشگاهها هم نيستند. اينديپندنت مینويسد اگر ضريب افزايش را در نظر بگيريم شهريه سالانه مدارس به بيش از ۹ هزار پوند میرسد. اين عدد برای جامعه بريتانيايی عددی مطلوب نيست.

نکته: اينديپندنت طی دو هفته دو عکس از يوسين بولت در صفحه يک خود منتشر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.