واشنگتن تعویق رفراندوم را تضمین کند

Shargh - - روزنامه -

خبــر دســتگيری اعضای گــروه العبدلی کويــت در صفحه يک الشرقالاوسط به چشم میخورد. اين روزنامه سعودی خبر میدهد، ۲۱ نفر از اعضای اين گروه تروريســتی به دام افتادهاند، اما پليس اين کشــور در پی سه نفر ديگر است که يکی از آنها تابعيت ايرانی دارد. کويــت پيش از اين و بعد از فرار اعضای گروه العبدلی ادعا کرده بود آنها راهی ايران شدهاند. الشرقالاوسط خبر میدهد، پليس کويت ۲۱ نفر از اين افراد را در خاک کويت دســتگير کرده است. الشرقالاوسط در تيتر يک از فشــار بر گروههای مخالف اســد برای اتحاد و انسجام خبر میدهد. در متن اين خبر، آمده استفان دی ميستورا از گروههای مخالف اســد خواســته برای اينکه در نشست ژنو شــرکت کنند به اتحاد و انســجام با يکديگر دست پيدا کنند تا نمايندهای واحد داشته باشند. اين نشست از تاريخ ۲۲ آگوست به مدت پنج روز در ژنو برگزار میشود. عکس يک الشرقالاوســط، حضور شهروندان سوری را در مراسم خاکسپاری کشــتههای ســرمين در نزديکی ادلب به تصوير کشــيده اســت. حمله به مقر اعضای وابســته به گروه دفاع مدنی موسوم به کلاه سفيدها در سرمين، جان هفت نفر از آنها را گرفته است. خبر ديگر در صفحه يک الشرقالاوسط درباره اســتقلال کردستان و جدايی از عراق اســت. مسعود بارزانی از واشنگتن خواســته برای برگزاری همهپرسی استقلال کردستان در روز ۲۵ سپتامبر تضمين دهد. آمريکا از بارزانی خواسته همهپرسی استقلال را به تعويق بيندازد.

نکته: خبرهای منطقه بخش بزرگی از صفحه يک الشرقالاوسط را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.