کویت اعضای گروه موسوم به عبدلی را دستگیر کرد

Shargh - - روزنامه -

۱۲ عضو از ۱۴ عضو گروه عبدلی که چندی پيش از کويت فرار کرده بودند، در منطقهای ديگر در همين کشــور دستگير شدهاند. روزنامه نشــنال امارات در تيتر يک اين خبر را منتشــر کرده است. نکته مهم اينکه ماه گذشته کويت به صراحت اعلام کرده بود اعضای اين گروه تروريســتی از طريق قايقهای موتوری راهی ايران شــدهاند! کويت مدعی اســت گروه تروريســتی العبدلی همواره به پشتيبانی ايران و حــزبالله فعاليت کرده و تابهحال اطلاعات زيادی از اين کشــور به مراکز امنيتی ايران داده اســت. اين گروه در سال ۲۰۱۵ تشکيل شده اســت. در گزارش نشــنال میخوانيم مراکز قضائــی کويت تصميم گرفتهاند دادگاه اين افراد را هرچه ســريعتر برگزار کنند. دادگاه قبلی به دليل فرار اعضای گروه العبدلی تشکيل نشد. عکس يک روزنامه نشــنال امارات مربوط اســت به مراسم تشــييع جنازه چهار نظامی اماراتی که در يمن کشــته شدهاند. نزديکان و دوستان اين افراد برای مراسم خاکسپاری آنها آمدهاند. اين چهار نظامی اماراتی در هليکوپتر مشــغول عمليات بودهاند که به دليل نقص فنی ســقوط میکنند و جان خود را از دســت میدهند. روزنامه نشــنال از آنها با عنوان شهيد ياد میکند. نشنال در مطلبی ديگر خبر میدهد اســتاندار بصره از عراق فرار کرده و به ايران ســفر کرده اســت. در اين گزارش میخوانيم او به اتهام فساد و اختلاس ممنوعالخروج بوده.

نکته: خبرهای داخلی امارات در صفحه يک نشنال کمرنگتر از هميشه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.