2 محریطدز یبسهت »و « جمیاراثیف2 زوندشگری » مشخص شدند

Shargh - - جامعه -

صدرا محقق: عیسی کلانتری و علیاصغر مونسان با حکم روحانی به رياست سازمانهای حفاظت محیط زيســت و میراث فرهنگی منصوب شدند. پیش از اين معصومه ابتکار و زهرا احمدیپور در سمت معاونت رئیسجمهــور رياســت اين دو ســازمان را عهدهدار بودند. حســن روحانی، رئیسجمهور روز گذشــته با صــدور احکامی تکلیف اين دو معاونت مهم خود را تعیین کرد. پیــش از اين او اســامی ۱7 نفر از وزرای پیشــنهادی خود بــرای وزارتخانههای کشــور را به مجلس اعلام کرده بود و چهار روز پیش نیز با صدور ســه حکم معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی و لعیــا جنیدی را بهترتیب بهعنــوان معاون امور زنان و خانواده، دســتیار ويژه در امور حقوق شهروندی و معاونت حقوقی منصوب کرده بود.

در روزهايی که گذشت، بحثها و گمانهزنیهای بســیاری پیرامون اينکه چه کســانی به رياســت دو ســازمان حفاظت محیط زيســت و میراث فرهنگی ميرســند، در گرفته بود. بهعنــوان مثال تا يک هفته پیش، هم صحبت از عیســی کلانتــری برای محیط زيســت و هم مونســان برای میراث فرهنگی بود، اما ناگهــان برخی خبرها بهنقل از منابع آگاه به دســت خبرنگاران اين دو حوزه رسید که حکايت از آن داشت که صــدور حکم اين دو نفــر «تقريبا» منتفی شــده اســت؛ يکی از دلايل مهم نیز مخالفت يا دســتکم عدم استقبال فعالان دو حوزه محیط زيست و میراث فرهنگی با اين دو گزينه پیشنهادی بود. حتی نزديــکان رئیسجمهــور نیــز صحبتها و مذاکراتی با گزينههــای جايگزين احتمالی انجام دادند، گفته میشد دولت و مجموعه مشــاوران رئیسجمهــور دنبــال انتصاب گزينههايی بودند که مورد قبول مجموعــه متخصصــان و فعــالان ايــن دو حــوزه تخصصــی و حســاس باشــند. امــا احکامــی که روز گذشــته حسن روحانــی صــادر کرد، نشان داد جمعبندییها بــه نتیجــهای بهتر از همــان دو گزينــهای که پیشتر نامشــان طرح شده بود، نرسید.

کلانتری و محیط زیست

عیسی کلانتری که روز گذشته مسئولیتش را با حکم روحانی در سمت رياست ســازمان حفاظت محیط زيســت آغاز کرد، جايگزين معصومه ابتکار مییشود که در اين مدت، منتقدان و مخالفان بســیاری داشت. بهويژه آنکه موضوع محیط زيســت به دلیل تشــديد بحرانهای مرتبط بیش از همیشــه بــرای افکار عمومــی و رســانههها واجــد اهمیت شــده اســت و هر اتفاقی پیرامون آن بهســرعت به موضوع روز رســانهها و شبکههای اجتماعی بدل میشود.

کلانتــری که در ســالهای دور و در دولتهای هاشمیرفســنجانی و محمد خاتمی سمت وزير کشاورزی را عهدهدار بود، در چهار ســال دولت يازدهم رياست ســتاد احیای درياچــه ارومیه را برعهده داشــت که بهوضوح اصلیترين وعده و موضوع محیطزيســتی دولت حسن روحانی بود. بر همین اساس و با نگاهی به روند و ســرعت عقبنشینی و خشکشدن درياچه ارومیه در سالهای پیش از تشکیل اين ستاد، میتوان در مجمــوع عملکــرد و برنامههای اين ســتاد برای احیای درياچه را امیدوارکننده و مثبت خواند. بهويژه آنکه تا پیش از آن تقريبا هیچ برنامه و تصمیم مدون و مشــخصی برای اينکه با ايــن درياچه چه بايد کرد، وجود نداشت. عیسی کلانتری علاوه بر اين در چهار سال گذشته در مجموعه مصاحبهها و سخنرانیهايی که داشت، بارهــا و بارهــا از موضوع کمآبــی و خطراتی که در اين زمینه ايــران را تهديد میکند، ســخن گفته بود. سخنانی که البته بازتابهای گستردهای هم در افکار عمومی داشت. اگرچه برخی از کارشناسان اين حوزه آمــار و ارقام طرحشــده از ســوی او را بزرگنمايی و اغراق میدانســتند اما برخی ديگر اين هشــدارها را برای متوجهکردن مردم و مسئولان نسبت به موضوع بااهمیت کمآبی و بیآبی در فلات ايران، لازم و مفید میدانســتند. عیسی کلانتری ارديبهشت سال 9۴ که آن زمان ســمت مشــاور معاوناول رئیسجمهوری در امور آب، کشــاورزی و محیط زيســت را داشــت، در مراســمی در بنیاد ملی امید ايرانیان ســخنانی را به اين شــرح بیان کرد: «در ســالهای گذشته وزارت نیــرو جرئت اعتــراف بــه واقعیت را نداشــت؛ اما حالا بحران خشکســالی به اندازهای رســیده که مســئولان متوجــه قهقرای کشــور شــدهاند، زيرا درحالحاضر 7۰ درصد جمعیت کشــور با سرانه زير 9۰۰ مترمکعب آب در ســال زندگی میکنند و ايــن از نظر اســتانداردهای جهانی يعنی رخدادن فاجعــهاي بــزرگ. ايران بــا بهرهبــردبــرداری از 97 درصــد آبهای ســطحی خود عملا تمــام رودخانههــای خود را خشــک کرده و ديگر آبی در طبیعت باقی نمانده است». او ادامــه داد: «ايــن موضوع بــه معنای آن اســت کــه اگر به همیــن وضع ادامــه دهیم، حــدود 7۰ درصــد ايرانیــان يعنی جمعیتی معادل ٥۰ میلیون نفر برای زندهماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند». کلانتــری حتــی «بحرانیتريــن وضــع خشکســســالی جهــان» را در ايران توصیف کرده بود و در بخشــی از صحبتهــای خــود «سدســازی بیحســابوکتاب» را عامــل خشکشــدن رودخانهها خواند و در صحبتهای خود بهشدت از ساخت ســد گتوند که بــا «هزينه کلان آب شــیرين را به آب شــورتر از دريا» تبديل کرد، انتقاد کرد. او همچنین گفتــه بــود «آب، نفت نیســت. بلايی را که ما ســر نفت آورديم، نمیتوانیم ســر آب بیاوريم زيرا حیاتمان و موجوديت کشــور به آب بستگی دارد». ايــن بخــش از حرفهای کلانتــری طبیعتا مورد اســتقبال و حمايت فعالان و دوستداران محیط زيســت واقع شد. اما بخشی ديگر از پیشــینه و مواضــع او مــورد انتقاد شــديد همین فعالان و متخصصان محیط زيســت است. کلانتری به عنوان يکی از حامیان تولید محصولات کشــاورزی دستکاریشده ژنتیکی )تراريخته( شناخته میشود. موضوعــی که مــورد انتقاد جــدی اهالــی محیط زيست اســت. کلانتری بهمنماه سال گذشته در يک نشســت خبری درباره همین محصولات در ســخنان خــود در دفاع از اينگونه محصــولات اينطور گفت: «ما عادت داريــم با اطلاعات کــم، تصمیمات کلان بگیريم، چرا ما بايد از پیشــرفت و فناوریهای مدرن بترسیم؟ مدلهای قديمی تحقیقات کشاورزی امروزه پاســخگوی نیاز جوامع نیستند و کشــوری مثل ايران که با بیآبی مفرط روبهرو اســت، مجبور به استفاده از فناوریهــای نوين اســت». او همچنین ادامه داد: «پشــتپرده مخالفت با محصولات تراريخته احتمالا دلايل اقتصادی اســت، تولید ارگانیک بحث انحرافی اســت و عدهای قصــد دارند درهای کشــور را روی واردات بیشتر باز کنند.»

موضوع ديگری که رياســت او بر سازمان محیط زيســت را به محل چالش و سؤال بدل کرده، پیشینه دولتی ســابق و سمت غیردولتی همین امروز اوست، وزير کشــاورزی ســابق و رئیس خانه کشاورز کنونی. او در اين جايگاه يکــی از اصلیترين حامیانین افزايشزيش محصولات کشاورزی اســت؛ موضوعی که به باور فعالان محیط زيســت در تعارض جدی با موضوع «حفاظت از محیط زيســت » قرار دارد. بااينحال عیسی کلانتری از روز گذشته به سمت رياست اين سازمان منصوب شد و بايد ديد در چهار ســال آينده چگونه اين سازمان حساس و همیشه زير ذرهبین افکار عمومی و رسانهها را مديريت خواهد کرد.

مونسان و میراث فرهنگی

علیاصغــر مونســان کــه تــا روز گذشــته رئیس هیئتمديــره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود، روز گذشته به سمت معــاون رئیسجمهور و رئیــس ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنايع دســتی منصوب شد. در ســالهای گذشته – از 9۲ تــا همیــن ديــروز - بارهاوبارهــا در رســاننههای رســمی و غیررســمی اعلام شــد که او خواهرزاده حســن روحانی اســت و بههمیندلیل در اين دولت مســئولیت گرفته است. بااينحال اگرچــه در برخــی از رســانهها او را از اهالی شــهر ســرخه – شــهر پدری و مادری روحانی – معرفــی کردهانــد، امــا در زندگینامه رســمی مونســان، او متولد تهران اعلام شــده است. به غیر از اين، روابطعمومی سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیهای که آذرماه سال ۱٣9۲ منتشر کرد، به صورت کامل «هرگونه نســبت فامیلی او و آقای روحانی را تکذيب کرده و همــه خبرها دراينباره را نادرست خواندند». بااينينحال اين خبر تأيیدنشده حتی ديروز و همزمان با صدور حکم جديد برای او دوباره دستبهدست شد و زبانبهزبان چرخید. در وبســايت رسمی آقای مونســان که در سال ۱٣۴9 در تهــران بــه دنیــا آمــده اســت، در بخش زندگینامــه او آمــده اســت: «علیاصغر مونســان دانشجوی دکترای رشته عمران در دانشگاه صنعتی شــريف، فارغالتحصیل کارشناســی ارشــد مديريت ســاخت از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناســی ارشد مديريت بازرگانی از سازمان مديريت صنعتی و کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی شريف هماکنون رئیس هیئتمديره و مديرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش است. مونســان پیش از اين عضو هیئتمديره و مديرعامــل شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی شــهرداری تهــران بــود. همچنین مســئولیتهايی از جملــه عضو هیئتمديــره و مديرعامل ســازمان مهندسی و عمران شــهر تهران، عضو هیئتمديره و مديرعامل شرکت آتیساز )بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی(، عضويت در هیئتمديره و معاونت اجرائی شــرکت هريس )ســتاد اجرائــی فرمان امــام )ره(، عضويت در هیئتمديره و معاونت اجرائی شــرکت دی )بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی( و مدير نمونه شهرداری تهران در سال ۱٣9۱ از ديگر سوابق اجرائی وی اســت. مونســان در حوزههــای مختلــف نظیر توسعه زيرســاخت و سرمايهگذاری توسعه فضاهای فرهنگی تجــارب اجرائی و مديريتی در کارنامه دارد. وی همچنینچین دارایری سوابق علمی و پژوهشی متعدد در حوزههــای فنی و مديريتی اســت و هماکنون مدرس دانشگاه اســت». فارغ از اين قسمت از ســابقه و کارنامه مونسان، به اين بخشها هم کــه در بخش زندگینامه وبســايت او نیامده بايد اشــاره کرد: «مونسان در ســال 9٣ با حکم وزيــر ورزش وقــت دولــت يازدهــم، به ســمت عضو هیئتمديره باشگاه پرســپولیس انتخاب شــد و در سال ۱٣9۵ نیز بهعنوان چهره ســال صنعت ســاختمان در گروه «مديران دولتی» برگزيده شــد». همین قســمت دوم و جايــزهای کــه او بــرد، يکی از محلهــای مناقشــه و مــورد پرسش و اعتراض فعالان حوزه «میــراث فرهنگی» بــا انتخاب اوســت. آنها معتقدنــد اين مدير دولتــی رويــه و رويکــردی مبتنی بــر ساختوســاز دارد و اين با روح وظايف ســازمان میراث فرهنگی که وظیفهاش حفاظت از میراث فرهنگی و تاريخی کشــور اســت منافات دارد. بااينحــال برخی نیــز معتقدند تجارب او در چهار ســال مديريــت منطقه آزاد کیــش بهعنعنــوان يکــی از جذابیتهای مهم گردشــگری ايران که ســالانه بیشتر از يکمیلیون گردشــگر را به سمت خود جذب میکندکند، در زمینه بخش گردشگری اين سازمان میتواند مفید واقع شود. حسن روحانی با احکامی که صادر کرد، روز گذشــته دو معاونت خود را که پیش از اين مسئولیتشان در دست دو زن بود از آنها گرفت و سکان مديريتشان را به دو مرد سپرد؛ موضوعی که اين بعد آن نیز انتقاد گروهی از حامیان او را به دنبال داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.