تعدیل بهجای حذف اعدام

Shargh - - جامعه -

شــهرزاد همتــی:

بالاخــره اصرارهــا، تأيیدهــا و تکذيبهای مکــرر، مخالفتها و موافقتها به لغو اعــدام قاچاقچیان مــواد مخدر، بــه تصويب طرح تعديل مجازات اعدام در مجلس شــورای اسلامی رسید. از آذرماه سال 9۴ بود که بحثی جدی پیرامون حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش آمد؛ بحثی که تا پیش از اين جزء صحبتهای ممنوعه بود، حالا پايش در میان کنفرانسهــای خبری، مصاحبههای تلفنی و گفتوگوهای ويژه خبری باز شــده اســت. کارشناســان و مسئولان میگفتند شــايد اعدام برای مجرمان مواد مخدر نتوانســته اســت بهعنوان يک مجازات بازدارنده قوی عمل کند. کشف هرروزه مواد مخدر به میزان بالا در کشــور )به گفته مسئولان( و شمار فزاينده زندانیان متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر، شــايد مهر تأيیــدی بر گفته منتقــدان اعدام مجرمان مواد مخدر باشد. براساس قوانین، هرکس بیش از پنــج کیلوگرم بنگ، چرس، گــراس، ترياک، شــیره و سوخته ترياک را وارد کشور يا از کشور صادر کنــد يــا تولید يا توزيع يــا خريد و فــروش کند يا در معرض فروش قــرار دهد، با اعدام و مصادره اموال بهاستثنای هزينه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه میشود. بیش از ۲۰ کیلوگرم تا صد کیلوگرم ترياک، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ريال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میشــود و در صورت تکــرار، اعدام و مصادره اموال ناشــی از همان جرم صورت میگیرد. هرکس بیش از ٣۰ گرم هروئین، مورفین، کوکائین، متادون و ديگر مشــتقات شــیمیايی مورفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیايی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم میشــود. پیش از ســال ۱٣9۰ نگهداری و خريدوفــروش برخی از مواد مخدر مانند حشــیش و مواد مخــدر صنعتی مجازات اعدام نداشــت که در اين ســال بــا اصلاحیههايی همراه شــد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبهای اعلام کرد هر فردی که بیش از ٣۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش يا مواد صنعتی را حمــل، خريد، فروش و نگهداری کنــد، مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر از نوع هروئین اســت. قاضــی ولیالله حســینی از همان روزهــای ابتدايی، موافق طرح لغــو مجازات اعدام بود. او در گفتوگو با «شــرق»، با مثبتارزيابیکردن اين اتفاق میگويــد: «من به طور کلی موافق حذف اعــدام به هر شــکلی در جامعه هســتم. مجازات اعــدام هم در تئوری حقوقی قتــل و هم در حقوق اســلام جايگاهی ندارد. دربــاره مجازاتهای مواد مخــدر میتوان به اين نتیجه رســید که اعدام هیچ توجیهی ندارد، به اين دلیل که سالهاست تئوری و نظريه شــدت مجازاتها کنار رفته و طرفداران خود را از دســت داده اســت؛ يعنی به اين شکل نیست که شدت مجازات اثربخشــی داشته باشد. موضوع دوم که موضوعی کیفرشناســی است و به مجرمان مربــوط میشــود اين اســت کــه هــدف از اجرای مجــازات معمولا دو دلیل دارد؛ يکی تنبیه و اصلاح مجرم و دوم ارعاب جامعه. به نظر میرســد ترس جامعه از اعدام، جنبه پیشگیرانه اين مجازات است، درباره اعدام وقتی که شــخص اعدام میشود پس جنبــه اصلاح مجرم از بین مــیرود و مجرمی باقی نمیماند که برای اصلاحش تلاش کنیم.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.