آموزش و پرورش نیازمند وزيري نیرومند

Shargh - - جامعه - مهدي بهلولي آموزگار

اگر بدون مقدمه بخواهم ســراغ اصل ســخن اين يادداشــت کوتــاه بروم، بايــد بگويم که محمد بطحايي، گزينه معرفيشده حسن روحاني بهعنوان وزير آموزشوپرورش، کســي نیست که بتوان با آن انتظــار دگرگوني چشــمگیري در آموزشوپرورش دولت دوازدهم داشــت. پیــش از بطحايي، قرار بر اين شــده بود که علي زرافشــان، معــاون آموزش متوســطه کنوني، بهعنوان وزيــر آموزشوپرورش معرفي شــود که گويا پس از رسانهايشدن خبر و مخالفتهاي نســبتا گســترده فرهنگیان و البته با رفتاري پســنديده و اخلاقي و کمیاب در اين روزگار، انصراف داد. هماکنون به نظر ميرســد که بخشي از فعالان سیاســي معلمان، مخالفت با بطحايي را مخالفت با روحانــي ارزيابي ميکنند و چون گزينه دومي اســت که از طرف روحاني اعلام ميشــود، بهنوعي تن به پذيــرش اين انتخاب دادهاند. اما اين پذيرش، به معناي اين است که در دولت دوازدهم در بهترين حالت، آن چیزي در آموزشوپرورش رخ خواهد داد کــه در دولت يازدهم رخ داد. بطحايي، ســه ســال معاون آموزش پشــتیباني و توســعه علياصغر فاني، وزير نخست دولت يازدهم، بود که پس از کناررفتن فاني، از پست معاونت کنار گذاشته شــد. عملکرد فاني و بطحايي، عملکردي متوسط بود و نه درخشــان و ممتاز. اين عملکرد در دولت يازدهــم، با توجه به شــرايط اقتصادي و سیاســي پیشابرجام، قابلدرک و پذيرش بود، اما فرهنگیان از دولت دوازدهم، انتظار عملکرد بهمراتب قويتري دارند و انتظار معرفي وزيــر نیرومند و اثرگذارتري. پیش از انتخابات، محمدعلي نجفي- که با ســتاد فرهنگیان هوادار روحاني در ارتباط بود- قول ايجاد پويــش حقوق معلمان پــس از انتخــاب ديگربار روحانــي را داد و گفت که بــا راهاندازي اين پويش، همه مطالبــات معطلمانــده معلمــان را بهجد پیگیري خواهد کرد. ناگفته پیداســت که يک عضو مهم اين پويش- البته اگر از اساس راهاندازي شودوزير آموزشوپرورش اســت که بايد بتواند پويش را در رســیدن به هدفهايش ياري کند و نقش مفید و مؤثر خــود را در اثرگذاري بــر هیئت دولت بازي کند. يک پرسش مهم اين اســت که آيا بطحايي از اساس با اين پويش همراه بوده است و اصولا چنین پويشي را قبول دارد که بخواهد با آن همکاري کند؟ اين نگارنده در زمــان انتخابات، حضوري جدي در اين زمینــه از بطحايي به خاطر نــدارد و در همین چنــدروزي هم که از معرفي ايشــان بهعنوان وزير ميگذرد، چیزي از اين موضوع از زبان ايشان نشنیده اســت. نکته مهمي که در آموزشوپرورش نبايد از ياد برد اين است که متأســفانه اين نهاد، هماکنون سالهاســت که با کســريهاي بزرگ بودجهاي و مطالبــات عقبمانــده فرهنگیان روبهرو اســت و نیاز به عزمي جدي و ملي احســاس ميشــود که بتواند از اين شــرايط نابسامان بیرون بیايد. بيگمان در ايــن میان، وزيــر آموزشوپرورش نقشــي مهم برعهده دارد. در اين شــرايط وزير آموزشوپرورش بايد شــخصیتي شناختهشــده در سطحي ملي و با مديريتي نیرومند باشــد که با پشــتیباني فرهنگیان بتوانــد از حقوق اين نهاد مهــم جامعه، در هیئت دولــت و ديگر مراکز قدرت دفــاع کند، اما بطحايي در بهترين حالت ميتوان انتظار داشت که همچون علياصغــر فاني، با عملکردي متوســط، در دوران وزارت خويش نمايان شــود و اين چیزي نیست که فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.