کاهش ۱۱میلیونهکتاری سطح جنگلی کشور

Shargh - - جامعه -

مشــاور و مديرکل دفتر حقوقــی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زيســت گفت: ۲۵ میلیون هکتار ســطح جنگلهای کشــور در گذشــته بود که متأســفانه اکنون به ۱۴ میلیون هکتــار کاهش يافته اســت. داريوش کريمــی ديروز در هشــتادوپنجمین جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان کرمــان، گام دوم مثلث توســعه اقتصــادی منطقه چهــار )شهرســتان بافت-خبر( اظهار کــرد: طرحی که در «خبر» در حال اجراســت، حفاظت محیطی و بهرهبرداری تفرجگاهی اســت. وی افــزود: با وجود اينکه ايــران دارای مناطق طبیعی بینظیر و کمنظیر است اما متأسفانه در ۵۰ سال گذشته در بهرهبرداری از مناطــق طبیعی اقدامــی صورت نگرفته اســت. مشاور و مديرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زيســت کشــور با بیان اين مطلب که با اجرای طرحهايی مشــابه طرح «خبر» سرمايههای طبیعی کشور محفوظ میماند، گفت: سرمايهگذاران با بهرهبــرداری پايدار از طبیعت ضمن حفظ طبیعت راغب میشوند به اين عرصه ورود کنند. وی در پايان اظهار کرد: ‪۲ ۵‬میلیون هکتار سطح جنگلهای کشور در گذشته بوده است که متأسفانه اکنون به ۱۴ میلیون هکتار کاهش يافته است. با اجرای چنین طرحهايی از کاهش بیشازپیش جنگلها جلوگیری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.