مهرعلیزاده برنامههای خود را به نجفی داد

Shargh - - جامعه -

مهرعلیــزاده برنامههای خود برای شــهرداری تهران را در اختیار نجفی گزينه اول شورای منتخب تهران قــرار داد. در اين ديدار که روز يکشــنبه، ۲۲ مرداد انجام شــد، مهرعلیزاده توفیق خدمتگزاری مــردم تهــران را با تمام مشــکلات عظیمی که در شــهرداری و شــهر تهران وجــود دارد به نجفی تبريک گفــت و برای ايشــان آرزوی موفقیت کرد. هــر دو نفر در اين ديدار، اتخــاذ روش رأیگیری به صــورت اجماع را در جهت همافزايی برای تقويت پشــتوانه شــهردار منتخب، مثبت ارزيابی کردند. مهرعلیزاده خطاب به نجفی گفت: تیم کارشناسی و اتاق فکــر تهیهکننده برنامه که متشــکل از ۱۵۶ نفر از اســتادان دانشگاه، کارشناسان و متخصصان مديريت شــهری، اقتصادی و اجتماعی هســتند و شــش ماه روی اين برنامه تلاش کردهاند بهعنوان پشــتوانه علمی و اجرائی از شما حمايت خواهند کــرد. نجفــی همچنیــن از اعتبار و دقــت برنامه پیشنهادی محســن مهرعلیزاده تقدير کرد و افزود: همــگان اعلام میکردنــد که جنابعالــی برنامه مطالعهشده، دقیق و حاوی سیاستها و اقداماتي اجرائــی را ارائه کرديد که اينــک میتواند در اداره شهرداری و در جهت خدمت به مردم تهران مورد استفاده قرار بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.