نامگذاری خیاباني به نام شهید حججی در تهران

Shargh - - جامعه -

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران پیشنهاد نامگــذاری خیابانی به نام شــهید حججی را ارائه کرد. اقبال شاکری ديروز در جلسه غیرعلنی شورای شــهر تهران ضمن ادای احترام به شــهید محسن حججی گفت: در چند روز گذشــته نمادی از شهید حججی در خیابانهای شــهر ديده نمیشــود که میخواهیــم شــهرداری اين موضــوع را فراموش نکنــد. وی پیشــنهاد کرد مکانی به اســم شــهید محســن حججی نامگذاری شود. اسماعیل دوستی ديگر عضو شــورا نیز گفت: خوب اســت در يکی از میادين تهران تنديســی با عنــوان تنديس اقتدار به مناسبت شهادت شــهید حججی طراحی و نصب شود. مجتبی شــاکری نیز در ســخنانی تأکید کرد: بايد متناسب با ايثار شهدايمان، عزتمان را در جهان حفظ کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.