بازتاب

Shargh - - جامعه -

در پي درج گزارشــي در روزنامه «شرق» با تیتر «پاسخ به اتهام میلیوندلاري» شوراي فرهنگي- اجتماعــي زنان و خانواده جوابیهاي را صادر کرد. متن اين جوابیه به شرح زير است:

پیــرو خبــر منــدرج در روزنامه شــرق مورخ ۵/۲/9۶ با عنوان «پاســخ به اتهام میلیوندلاري» و درج نــام خانــم آيتاللهــي، رئیس شــوراي فرهنگــي- اجتماعي زنــان و خانــواده مبني بر طرح اين موضوع توسط ايشان، بدينوسیله اعلام ميگــردد که خانــم آيتاللهي در رابطــه با اين موضــوع هیچ مطلبي را مطــرح ننمودهاند و اين مســئله کذب محض اســت. مقتضي است طبق قانون مطبوعات اين تکذيبیه در روزنامه «شــرق» در اسرع وقت به چاپ برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.