نياز خبري ورزش به رسانههاي رسمي

Shargh - - ورزش - امید توفیقي روزنامه نگار

ديگر نياز نيســت براي دريافت اخبار و مطالب مــورد علاقــه اوليــن ســاعات صبــح را جلوي کيوسکهاي روزنامهفروشي بايســتيم، به انتظار پيامکهــاي اطلاعرســاني مؤسســات مختلــف باشــيم يا رسانههاي رســمي تنها مرجع دريافت اخبار مورد اطمينان ما باشــند؛ امــروز اين اخبار و اطلاعات اســت که به دنبال مــا ميچرخد؛ اما همه اين چرخشها و تقلاهــاي اطلاعاتي باعث نشــده که بخشهــاي مختلــف ورزش از جمله فدراســيونهاي ورزشــي از رســانههاي رسمي بينياز شوند.

به واقع همانطور که صاحبنظران ارتباطات پيشبيني ميکردند در ســالهاي اخير اســتقبال بالايي از شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي در ايران شده است و قطعا نقطه عطف اين موضوع را ميتوان ســال 1394 دانست، جايي که رويکرد دولــت يازدهم نقــش اصلــي را در ورود مردم ايران به دنيــاي نوين ارتباطــات و به طور خاص شــبکههاي اجتماعي و پيامرسان رقم زد. هرچند از ســالها قبل استقبال از شــبکههاي اجتماعي در نقاط مختلف دنيا ســير طبيعــي خود را طي ميکــرد، امــا محدوديتها و فيلترينــگ در ايران اجازه نميداد اســتقبال واقعي مردم از اين فضا چهره واقعي خود را نشان دهد.

رويکرد متفــاوت و البته باز دولــت در ابتدا با مقاومــت و فشــارهايي عليه دولــت مواجه بود و اين فشــارها تا امروز نتوانســته مردم ايران را از گامنهــادن در راهي که دنيا در حــال پيمودن آن اســت، بازدارد. به نظر ميرســد با حجم گسترده استقبال مردم از فضاي مجازي ادامه رويه فعلي اجتنابناپذير بوده و بازگشت به عقب حتي براي مخالفان فضاي اجتماعي غيرممکن است چراکه منتقــدان و مخالفان اين فضا خــود نيز به تدريج در شبکههاي اجتماعي- حتي از نوع فيلترشدهفعال شــدهاند تا از قافله شتابان دنياي ارتباطات عقب نمانند.

درحاليکــه آمارها از اســتقبال بيــش از 25 ميليــون کاربر ايرانــي فعال در تلگــرام حکايت دارد و اشخاص حقيقي و حقوقي بسياري در اين عرصــه ورود کردهاند، به طــور طبيعي مجموعه ورزش نيــز در ايــن عرصه گام نهاده تا به شــکل مستقيم بتواند با جامعه هدف خود ارتباط برقرار کند. اينکه فدراســيونها و باشــگاههاي مختلف ورزشــي تا چه حد توانستهاند در اين مسير موفق باشــند، خود نياز به آسيبشناسي و کار پژوهشي دارد. با اين حال شرايط به گونهاي رقم خورده که همچنان که همه ميتوانند بدون هزينه در مسير اطلاعرساني و پيريزي گفتمان مدنظرشان با افراد مختلف گام بردارند، فدراســيونها و باشگاههاي ورزشي نيز در اين مسير طي طريق ميکنند.

امــروز اکثر قريب بــه اتفاق فدراســيونهاي ورزشــي عــلاوه بر راهانــدازي صفحات رســمي خود در شــبکه اينســتاگرام، گروهها و کانالهاي خبري فعالي در شــبکه اطلاعرسان تلگرام دارند. شــبکههايي که از چند صد نفر تا حدودا 20 هزار مخاطب فعــال را در دل خود جــا دادهاند و کار اطلاعرساني به اين شکل را انجام ميدهند.

بــا اين همه، اعداد و ارقام گوياي اين واقعيت است که مجموعه ورزش و دستکم فدراسيونها و باشــگاههاي ورزشي براي اطلاعرساني هنوز به رسانههاي رسمي وابســته بوده و در پهنه جديد اطلاعرســاني نيز به ســايتهاي تجميــع اخبار ورزشي نياز دارند.

در حقيقــت قرارگرفتــن دو کانال ورزشــي در جمع پربينندهترين کانالهاي تلگرامي-با داشــتن حــدود 800 هــزار عضــو- خــود گويــاي ميزان علاقهمنــدي جامعه بــه دريافت اخبار ورزشــي به صورت تجميعشــده اســت. به عبارتي شبکه اطلاعرسان تلگرام نتوانسته است باعث استقلال خبري فدراســيونهاي ورزشي و بينيازي آنها به رسانههاي رسمي شود.

با وجود اين نبايد از نظر دور داشت که اهتمام فدراســيونهاي ورزشــي را براي حضور مؤثر در عرصــه اطلاعرســاني حتي اگر بنا بــر مقتضيات و جبر زمان شــکل گرفته باشــد، بايد به فال نيک گرفت چراکه فدراسيونهاي ورزشي در سالهاي نهچندان دور به شــيوههاي سنتي ارسال اخبار با اســتفاده از نمابر متکي بودند. سيســتمي که به واســطه طيکردن پروســه اداري و داشتن زمان کافي براي فيلترينگ اخبار، زمان و کيفيت ارســال خبر را تحــت تأثير خود قرار مــيداد. حال آنکه امروز ســرعت اطلاعرساني به نقطهاي رسيده که در يک چشمبرهمزدن خبرها ارسال و در کسري از ثانيه به وسيله کاربران در فضايي شبيه به گستره همگاني مورد نقد، بررسي و تحليل قرار ميگيرد. بر اين اساس فدراسيونهاي ورزشي براي پيمودن اين راه با کمترين آســيبهايي که متوجه اين فضا و البتــه در ذات ورزش اســت، نياز به مشــاوران رســانهاي قوي و مسلط به علم ارتباطات دارند تا در عين جانماندن از قافله اطلاعرساني خود را از حواشي مختص ورزش دور نگه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.