رئيسجمهور از من خواست شور و نشاط اجتماعي بيشتر شود

Shargh - - ورزش -

وزير ورزش و جوانان گفت: رئيسجمهوري تأکيد دارد از طريق ابزار ورزش جامعه ســالم بسازيم و در حقيقت بــا بهرهمنــدي از ورزش همگاني، مردمي سالم داشــته باشــيم. به گزارش تســنيم، مسعود ســلطانيفر که بهعنوان وزير پيشــنهادي ورزش و جوانــان در دولت دوازدهم معرفي شــده اســت، عنوان کرد: «رئيسجمهور از من خواســت شــور و نشــاط اجتماعي جامعه بيشــتر شــود. نکتهاي که رئيسجمهوري چندينبار بــه من تأکيد کرد و حتي آخرين بار نيز پس از صعود مقتدرانه تيمملي فوتبال به جام جهاني 2018 مطرح شــد، اين بود که مردم ما نياز به شــادي دارنــد و ورزش ميتواند علاوه بر ايجاد نشــاط در جامعه، غرور ملي را ارتقا ببخشــد. رئيسجمهــوري تأکيــد دارد از طريق ابــزار ورزش جامعه سالم بســازيم و در حقيقت با بهرهمندي از ورزش همگاني مردمي سالم داشته باشيم. همچنين از طريــق ورزش قهرماني بتوانيم با کســب افتخار، غرور ملي و نشاط اجتماعي را افزايش بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.