مهلت باشگاههاي ايراني براي پرداخت بدهيها ۲ ماه تمديد شد

Shargh - - ورزش -

کنفدراســيون فوتبال آســيا با درخواست رئيس فدراســيون فوتبــال ايــران، بــراي تمديــد مهلت باشــگاههاي ايراني براي حل مشکلشان موافقت کرد. به گزارش تســنيم، کنفدراسيون فوتبال آسيا تا 31 آگوست )9 شــهريورماه( به باشگاههاي ايراني فرصــت داده بود دربــاره پروندههــاي مالي خود شفافسازي کنند و تکليف بدهيهاي آنها مشخص شــود. حالا با مذاکرات فدراسيون فوتبال اين مهلت تا دو ماه ديگر تمديد شده و بهاينترتيب باشگاههاي ايرانــي تا اوايل آبــان ماه 96 فرصت رســيدگي به مشکلات خود را خواهند داشت. در اين ميان شرايط نفــت تهران وخيمتــر از باشــگاههاي ديگر به نظر ميرســد. قهرمان جام حذفي ايــران با بدهيهاي فراواني روبهرو است. فدراسيون فوتبال در هشداري به باشــگاه نفت تهــران اعلام کــرد درصورتيکه مشکلاتش را حل نکند، از ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا کنار گذاشته ميشود. بازيکنان نفت تهران چند روزي اعتصــاب کرده بودند، بعد از نشســت مالک باشگاه نفت با سرمربي و بازيکنان اين تيم، تمرينات تيم از سر گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.