رحمتي و منصوريان از ميناوند شکايت ميکنند

Shargh - - ورزش -

اظهــارات مهــرداد ميناوند عليــه منصوريان و مهدي رحمتي برايش دردسرســاز شــد.به گزارش ايســنا، بعد از اينکه مهرداد ميناونــد در يک برنامه تلويزيوني، عنوان ناشايســتي را بــه مهدي رحمتي نســبت داد و از کلمهاي تحقيرآميز درباره عليرضا منصوريان اســتفاده کرد، قرار شــد باشگاه استقلال به نيابت از اين دو، عليه مهرداد ميناوند شــکايتي را تنظيم کند. ظاهرا بازخوردهاي زياد اين ماجرا باعث ناراحتي استقلاليها شــده و آنها احتمال ميدهند که در صورت برخوردنکردن با اين مســئله، شــاهد اتفاقات مشابهي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.