پيام صادقيان به سپيدرود رشت پيوست

Shargh - - ورزش -

هافبک فصل گذشته ماشينســازي تبريز و سابق پرســپوليس با عقد قراردادي به قرمزپوشــان رشت پيوست. به گزارش ايسنا، پيام صادقيان هافبک سابق پرســپوليس و فصل گذشته ماشينسازي تبريز پس از حضور در رشت و مذاکرهاي چهارساعته با مديرعامل و ســرمربي ســپيدرود، به اين تيم شــمالي پيوست. صادقيان که قــرار بود در ابتداي فصل با حضور علي کريمي در نفت تهــران به جمع نفتيهــا بپيوندد با منتفيشــدن ســرمربيگري کريمي در نفت و حضور حميد درخشــان در اين تيم، تصميــم گرفت از عقد قرارداد با نفتيها خودداري کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.