حماس اشتباه استراتژيک کرد؛ اما تغییر مسیر داد

Shargh - - ديپلماسي -

حســین شیخالاسلام، ســفیر پیشــین ایران در سوریه و کارشــناس مسائل خاورمیانه در گفتوگو با محمد اکبري، خبرنگار خبرآنلاین، دلایل نزدیکي دوبــاره حماس به ایران و دورشــدن ایــن گروه از عربستان را مورد بررسي قرار داده است که خلاصه آن را در ادامه ميخوانید:

حماس گروهي اســت کــه بهخاطــر رویکرد خــود در کنار ایــران قرار ميگرفــت. مقاومت نیاز به تســلیحات دارد، نیاز به آمــوزش دارد، پس در نتیجــه نه حمــاس ميتواند از ما جدا شــود و نه ایران ميتواند از حماس جدا شــود. اما در دورهاي اشــتباهاتي رخ داد که باعث شــد فاصلهاي ایجاد شــود. ایــن اشــتباهات عليالخصــوص از قصیر شروع شــد. در قصیر ما متوجه شــدیم که افرادي از حماس با اســلحه ما و روش مــا علیه خودمان جنگ ميکنند.

قصیــر و حفظ آن براي ما حیاتي بود؛ همچنین براي حــزبالله. به خاطر اینکه اگر قصیر ســقوط ميکرد، دمشــق نیز ســقوط ميکــرد و این باعث ميشــد داعش با تمام توانایيهاي ســوریه بعد از ســقوط آن به عــراق حمله کند و عراق را ســاقط ميکردند. در قصیر جنگیدیم کــه این اتفاق نیفتد و ســوریه و عراق به وضع بدتري دچار نشود و اگر این اتفاق ميافتاد تروریستها هممرز ما ميبودند.

در قصیر متوجه شــدیم کــه از تاکتیک خود ما علیه خودمان اســتفاده ميشــود. متوجه شــدیم این افراد، اشــخاصي از حماس هستند که در آنجا ميجنگند ازاینرو به حماس اعتراض کردیم؛ چون وقتــي به آنها آموزش و اســلحه داده ميشــود و تعهد گرفته ميشــود که در همان جهتي که تعهد شده استفاده شود، این تسلیحات باید علیه اسرائیل اســتفاده شــود و نه علیه ســوریه. البته گفته شد اینهــا تصرفات فردي بوده و ســازماني نبوده، ولي درهرصــورت براي ایــران قابل قبول نبــود. روابط کمي شــکرآب شد ولي قطع نشــد. آنها پس از آن روابــط را ترمیم کردنــد و تلاش کردند در مســیر دیگري قدم بردارند.

هــر بازیگري که به عربســتان نزدیک شــود از ما و حماس دور ميشــود و هر اندازه از اســرائیل دور شــود به ما و حماس نزدیک ميشــود. جنگ 33 روزه 2006 نمونه بارز آن اســت که عربستان و ســعود الفیصل، وزیر خارجه، موضع گرفت که این کار ماجراجویي از ســوي حزبالله است؛ یعني به نفع رژیم صهیونیستي موضع گرفتند.

افــرادي از جنبش حماس در مراســم تحلیف دکتــر روحاني، براي تقدیــر از حمایتهاي ایران از ملت و مقاومت فلسطین شــرکت کردند. حماس تأکید کرده بود که هدف از این ســفر، تقویت روابط دوجانبه با ایران و خدمترساني به ملت و مسئله فلسطین اســت. بههرحال هر موقع هر فلسطیني مبارزي، اعم از آقاي اســماعیل هنیــه یا هر کس دیگــري، هر کدام تصمیم داشــته باشــند به ایران بیایند، درهاي ایران روي آنها باز است.

محمود عباس اولیــن کاري که باید انجام دهد این اســت که انتخابــات را اجرا کنــد. چون وقت او گذشــته اســت و حضــور ایشــان درحالحاضر غیرقانونــي اســت. حماس با تمام مشــکلاتي که داشــت، انتخابات انجام داد و نماینده مردم است. ولي محمود عباس مدتهاست که دورهاش تمام شــده و انتخابات انجام نميدهد. او سعي ميکند مشکلاتي را براي این گروه بهوجود بیاورد.

انتخــاب یحــي الســنوار بهعنــوان رئیسدفتر حماس فرصت مغتنمي اســت تــا حماس روابط خــود را در جبهه مقاومت تقویــت کند. انتخابات متعلــق به خود فلسطینيهاســت و آنهــا اختیار دارند که با انتخاب هر کســي مسیر خود را انتخاب کنند. ما به دنبال وحدت همه فلسطینيها هستیم و سیاستهاي گذشته را دنبال خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.