احتمال رأي عدم اعتماد به 2 وزیر

Shargh - - ديپلماسي -

بطحايي: هيئت امناي صنــدوق حق دخالت در قراردادهاي مالي را ندارد

همچنین «سیدمحمد بطحایي»، وزیر پیشنهادي آموزشوپرورش، هم در گفتوگو با «خانه ملت» با اشــاره به برخي شبههافکنيها نسبت به حضور او در هیئت امناي صندوق ذخیره فرهنگیان در زمان وقوع فســاد مالي، توضیــح داد: «صندوق ذخیره فرهنگیان داراي هیئت امنایي است که مانند دیگر هیئتهاي مشابه صرفا نقش سیاستگذاري دارد که سالي یک بار تشــکیل جلسه ميدهند و در آن جلســه صورتهاي مالي و گزارش حسابرســي را تشریح و تصویب ميکند و رئوس کلي برنامههاي صندوق را بررسي و تأیید ميکند».

او ادامــه داد: «گزارشهــاي حسابرســي به وسیله حسابرســان معتمد و تأییدشــده سازمان حسابرسي تهیه ميشــود؛ باوجوداین هیئت امنا پس از واقفشــدن بــه تخلفات مالــي پیگیري حقوقي آن را آغاز کردند».

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیباني وزارت آموزشوپــرورش همچنین افزود: «بر اســاس قانون تجارت هیئت امنا حق دخالت در وظایف هیئتمدیره را نــدارد؛ درواقــع هیئت امنا نميتوانــد بگوید فلان قرارداد مالي بسته شود یا نشود یا فلان مبلغ پرداخت نشــود؛ چراکه این هیئت تنها وظیفه سیاستگذاري براي صندوق را داشــته و تنها ســالي یک بار تشکیل جلسه ميدهد». او با تأکید بر اینکه جبار کوچکينژاد، بهعنــوان رئیس تحقیقوتفحــص از صندوق ذخیره فرهنگیان، گفته حاضر به شــهادت و دفاع از وي در صحن علني اســت، گفت: «آقــاي کوچکينژاد بارها گفتهاند در مدت آغازبهکار تحقیقوتفحص از صندوق و بررسي اسناد هیچ ردپا و اثري از تخلف اینجانب یا شراکت در تخلفي دیده نشده است».

او در ادامــه با تأکید بر اینکه این تخلفات مالي در زمان قبل از سرپرستي وي بر وزارت آموزشوپرورش رخ داده بــود، دربــاره عملکرد بانک ســرمایه در این پرونــده توضیح داد: «گزارش مالي بانک ســرمایه به دلیل تابعیت از قانون بانکها به مسئولان حسابرسي صندوق ذخیــره فرهنگیــان منعکس نميشــود و فقط در برابر بانک مرکزي پاســخگو هستند؛ حتي اگر صندوق داراي تمام سهام بانک سرمایه باشد، در برابر سهامداران و مدیران آن پاسخگو نیست».

زنگنــه: اگــر قــرارداد علنــي شــود، عــدهاي نميگذارند که به سرانجام مطلوب برسد

بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشنهادي وزارتخانه نفت، هم که به کمیســیون انرژي مجلس رفته بود، در این نشست با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال جوانگرایي بوده و قرارداد توتال به دست چند جوان که میانگین ســني آنها بین 30 ســال است، منعقد شــده، گفت: «افراد مسن این تیم جوان را براي انعقاد قرارداد توتال مدیریت کردند؛ بنابراین اگر ميخواهیم صنعت نفت در دهههاي آینده چابک شده و به سمت جلو حرکت کند، باید از جوانان در سطوح مدیریتي استفاده شود.»

وزیر پیشنهادي نفت با بیان اینکه جوانگرایي یک اصل مهم در وزارت نفت اســت، افزود: «مشــکلات صنعت نفت بســیار زیاد اســت؛ چراکه تأسیســات نفتي فرســوده شدهاند و اگر مقرر شــده سرمایهگذار خارجي در ایران ســرمایهگذاري کند، نخستین بخشي که سرمایهگذار خارجي تمایل به انجام سرمایهگذاري دارد، بخش صنعت نفت است ». او ادامه داد : «زماني کــه وزارت نفت ميخواهد قــرارداد بزرگي را منعقد کند، اگر این قرارداد علني شود، عدهاي نميگذارند که به سرانجام مطلوب برسد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.