قول زنانه

Shargh - - ديپلماسي -

ميخواهیــم زنان بــه طور عینــي در لایههاي مختلــف قــدرت حضــور داشــته باشــند و ناظر اجرائيشدن آن خواهیم بود .»

بانک اطلاعات مديران زن در اختيار دولت است

سیاوشــي همچنیــن دربــاره اینکه آیــا بانک اطلاعاتي در همین زمینه در اختیار دارید تا به وزرا پیشــنهاد کنید نیز گفته «تمامي زنان شناسایيشده به خانم مولاوردي معرفي شدهاند و ایشان اسامي را در قالــب بانک اطلاعاتي مدیــران زن به دولت ارائه کردهاند. بنابراین الان مسئلهاي با عنوان عدم حضور زنان توانمند نداریم. از اینها گذشــته زنها شناسایي نیز شدهاند و صرفا فرایند بهکارگیري زنان در بدنه کابینهها در دســتور کار خواهد بود».حسن روحاني کابینه دوازدهم را به مجلس معرفي کرده اســت. تنها نام یک وزیر هنوز مشخص نیست و آن هم وزیر علوم. بعید اســت وزیر علوم از میان زنان برگزیده شــود. با این حال نقدهــا پیرامون حضور وزیر زن در کابینه کماکان به گوش ميرسد. سقف شیشــهاي زنان گویا بــه جاي نازکترشــدن رو به ضخامت گذاشته است. حسن روحاني که در ماههاي پایاني حضورش در کابینه یازدهم پستهاي مدیریتي و معاونتي بــه برخي زنان داده بود، حالا نســبت به حذف آنها اقدام کرده اســت. بر اســاس خبرها، زهرا احمديپور از ریاســت سازمان میراث فرهنگي برکنار شــده اســت. شــهیندخت مولاوردي از معاونت به مشــاورت رســیده، لعیا جنیدي به جمع معاونان زن افزوده شــده و معصومه ابتکار نیز از حوزه معاونت محیط زیست به معاونت امور زنان تغییر صندلي داده است. با این حال حســن روحاني و کابینهاش نهتنها از جانب زنان مجلس که از جانب فعالان سیاســي و مدني در طیفهاي مختلف زیر ذرهبین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.