دولت يازدهم؛ 4سال تلاش براي تعامل با جهان

Shargh - - ديپلماسي - الهه کولایي

در ســال 92 آقــاي دکتــر روحانــي در شــرايطي بسيار دشــوار، رياست بخش اجرائي کشــور را برعهده گرفت؛ شــرايطي که به دنبال هشت ســال رؤياگرايي و رعايتنکردن الزامات ارتباط با جهان، عرصه سياســت داخلي و سياســت خارجي کشــور را به تنگنا کشــانده بــود. در دنيايــي که مرزهــاي ملي کمرنگ شــدهاند و جهانيشــدن اقتصاد واقعيتي اســت که هيچ کشوري نميتوانــد آثــار آن را در محيــط داخلي خــود ناديده بگيــرد، دولتهاي نهم و دهــم چنان کردند که خسارتهاي ســنگين آن، اولين خيرمقدم را به کابينــه يازدهم و دولتمــردان آن گفت. برايناســاس، بهدرســتي، دولــت يازدهم در اولين قدم، بهســازي و بازسازي روابط کشور را با جهــان در اولويت خود قــرار داد و به دليل پايمردي بر اين انديشه و تأثير آن، امروز ميتوان نتيجــه و انعکاس چنين رونــدي را در توافق جامع هستهاي ايران با قدرتهاي بزرگ جهان ديد. اين اقدام با وجود همه انتقادها، در جاي خود، توفيق بزرگي براي کشوري بود که تعامل با جهان را بــراي دفاع از منافع و اعتبار بينالمللي خود بهعنوان يــک اصل مهم پذيرفتــه بود.با وجــود چنين موفقيت جهاني و دســتاورد بزرگ بينالمللــي، به دليل موانع و چالشهايي که پيــشروي اجرائيکردن اين توافق قرار گرفــت، دولت آقــاي دکتر روحاني نتوانســت تغييرات مهمي را در حوزه اقتصادي شــکل ببخشد که مردم به طور مســتقيم آثار آن را در زندگــي روزمره خود ببينند. با وجود آنکه اين توافق به بازشــدن مســيرهايي منجر شــد، خصومتها و رقابتهاي منطقهاي و بينالمللي و مانعتراشــيهاي داخلي، امکان اســتفاده مناسب از فرصتهــاي بهوجودآمده پس از برجام را ســلب کرد و از اين فرصــت در دولت يازدهم بهخوبي بهرهبرداري نشد. برهميناساس، دولت يازدهم که در حوزه سياست داخلي، گشــايش فضاي سياسي داخل را در شعارهاي انتخاباتــي خود مطــرح کرده بود، نتوانســت در فرايند تعيين اولويتهاي کاري به آن توجه کند. از سوي ديگر، الزامات بهبود شــرايط جهاني ايــران و بهبود وضعيت اقتصاد کشور، باعث شــد که در حوزه سياست داخلي، بســياري از انتظارات، بيپاسخ بمانند.پس از چهار سال، امروز کــه کابينه دولت يازدهم به کار خــود پايان داده اســت، ميتوان در نگاهي کلــي و اجمالي اين دولت را تلاش براي بازيافت فرصتهاي ازدسترفته در تعامل با جهان دانســت که به دليل موانع گوناگون در داخل، از ايفــاي تعهداتش در حوزه اقتصاد و سياســت داخل بازماند و ما امروز در معرفي کابينه دوازدهم، آثار چنين وضعيتي را بهروشــني ميبينيم. درواقع اراده کاملي براي اولويتيافتن دگرگوني در سياست داخلــي و بهکارگيــري همــه توانمنديها و سرمايههاي داخلي کشور در چنين چارچوبي، بــه وجود نيامد و امروز، دولــت يازدهم از اين منظــر، تحت نقــد همهجانبهاي قــرار گرفته اســت. بااينهمــه انتظــار مــيرود در تداوم تلاشهــاي آقاي دکتر روحاني در قالب کابينه جديد، بــراي کاهش اين نارســاييهاي مهم، اقدامات لازم و اساسي صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.