مشکل خروج زن ايرانی حل شد

Shargh - - ديپلماسي -

پوریا عالمی:

شــرايط جديد و آپتوديتگرفتن گذرنامه منتشر شد و ما مجبور شديم بند مربوط به خانمها را برای شما توضيح مبسوط بدهيم:

بند ۴ – ۱( اجازه محضــری برای بانوان متأهل از سوی همسر.

بنــد ۴ – 2( بانوان مقيم خارج احتياج به اجازه محضری همسر ندارند، همچنين اقامت با گذرنامه ايرانی قابلقبول است.

بند ۴ – ۳( بانوانی که همســر آنها فوت کرده، میبايســت اصــل گواهی فــوت همســر يا اصل شناســنامه باطلشــده همســر و بانــوان مطلقه میبايست اصل طلاقنامه را ارائه کنند.

توضیحات ما

۴ – ۱( هــر خانمــی بايد از ســوی همســرش اجــازه محضری بگيرد، اما همســر آن خانم برای تايلندرفتن نيازی به اجــازه محضری ندارد؛ همين که بليت هواپيما داشته باشد کافی است.

همچنين اگر همسر خانمی که میخواهد برود ســفر، خودش تنهايی رفته باشد ســفر خارجی و در دســترس نباشد که به خانمش اجازه محضری بدهد، خانمه بايد صبر کند آقاهه از ســفر برگردد، بعد اســتراحت کند، بعد آقاهه اگر خواست، برود محضــر به خانمــش اجازه بدهد از کشــور خارج بشود، اگر هم که نه، نمیرود اجازه بدهد.

همچنين خانمهای محترم يا بايد رضايت ولی داشته باشــند؛ يعنی باباشــان بيايد اجازه بدهد يا رضايت همســر. درواقع معنی اين حرف اين است کــه خانمها بهتنهايــی مثل باد هســتند که ديده نمیشــوند بنابراين برای حمل باد بــه بادکنک يا کپسول هوا؛ مثل پدر يا همسر نيازمنديم.

۴ – 2( اين بند نشــان میدهد بانوان عزيز برای اينکه تنهايی از کشــور خارج بشــوند يک راه دارند و آن اين اســت که اول قايمکی از کشور فرار کنند و بروند خارج مقيم شــوند. آنطــوری ديگر نيازی نيست اجازه همســر داشته باشند؛ چون قبلا ثابت کردهانــد تنهايی بلدنــد در برونــد و از لحاظ اداره گذرنامه برای خودشان مردی محسوب میشوند!

۴ – ۳( پس آنطور که ما متوجه شديم، بانوان عزيز يا بايد با شوهرشان بروند اداره گذرنامه يا با يک احضارکننده روح که روح آن مرحوم را ظاهر کند.

حرف درشت

مرد ايرانی واقعا در جهان بینظير است و حيف اســت که تمام شــود. برخلاف زن ايرانی که بسيار زياد اســت و حداقل هر مرد ايرانــی يکی از آنها را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.