آينه

Shargh - - سیاسی -

مجلس و دولت دوازدهم

تعدادی از وزرای دولت یازدهم که از کارآمدترینها هستند و کارنامههای درخشانی دارند، به دلیل توقعات بیجا و فشــارهای سیاسی زیادی که به آنها وارد شد، تمایلــی به ادامــه کار در دولت دوازدهم نداشــتند و صرفا بــا اصرار شــخص رئیسجمهور و عــدهای از صاحبنظران دلسوز حاضر شدند در دولت دوازدهم نیز باشــند. در نقطه مقابل، بعضــی از وزرای دولت یازدهم که عملکرد مقبولی نداشــتند، علاقه شدیدی به ماندن در دولت نشــان میدهند و حتی برای اینکه بتوانند در دولت دوازدهم حضور داشــته باشــند، به نمایندگان مجلــس وعدههائی دادهانــد و میدهند. همین روحیه باجدهی اســت که عدهای از نمایندگان مجلس را به باجخواهی تشــویق کرده و موجب شده رأی و نظــر خود را بــا میزان امتیازاتــی که میگیرند، منطبق کنند. این روش غلط و بسیار مضر، روش همه نمایندگان نیست و خوشبختانه در مجلس اشخاصی هستند که به وظیفه قانونی خود عمل میکنند و فقط براساس ضوابط قانونی و معیار شایستهسالاری درباره وزرا اظهارنظر میکنند و رأی میدهند.

پاشنه آشیل آمريکا در تنش با کرهشمالی

جعفر بلوری: ...گره بحران شــبهجزیره کره آنقدر کور هست که بشــود پیشبینی کنیم، به این زودیها حل نخواهد شــد. حل این بحران نیازمند کوتاهآمدن یکی از طرفین اســت که این امــر هم تقریبا محال به نظر میرسد. آمریکا توان اتمی کرهشمالی را نمیتواند تحمل کند، کرهشــمالی هم حیات خود را گره خورده به بمبهای اتمیاش میبینــد. اگر ترامپ حماقت کرده و خواستار ورود جنگ با این کشور شود هم، بعید است کنگره این کشور به وی اجازه عملیکردن چنین حماقتی را بدهد. مخالفتهای گسترده چین، روسیه و حتی بســیاری از متحــدان اروپایی آمریــکا، موانع بزرگ دیگر پیش روی ترامــپ برای زدن جرقه جنگ اتمی با کرهشــمالی است. در این میان، مخالفتهای گســترده مردمی را هم نباید دستکم گرفت. اما اگر این جنگ به هر دلیلی هم آغاز شــود، قطعا آمریکا و متحدانش بیشترین زیان را خواهند دید. تحمل جنگ برای کشــورهای مرفهی مثل ژاپن، کرهجنوبی و حتی آمریکا ســختتر است یا کشــوری که60 سال است، زندگی با تحریمهای سنگین را تجربه میکند؟! پاسخ کاملا روشن است...

پايبندی روحانی به وعدههايش ثابت شده است

علی شکوریراد: ...ســتاد انتخابات این دوره آقای روحانی با ســتادش در دوره قبل کامــلا متمایز بود. رویشهایی درون این ســتاد اتفاق افتــاده که ما باید منتظر باشــیم و ببینیم چه حاصلی بــه بار میآورد. بههرحال شــاکله ســتاد آقای روحانی را در این دوره اصلاحطلبهــا تشــکیل میدادنــد، درحالیکه در دوره قبل اصلاحطلبان ســهم ناچیزی داشتند. اینها ارتباطــات و موقعیتهــای جدیدی را شــکل داده است که ممکن است در آینده اثرگذار باشد. بر قامت و تشــخص آقای شــریعتمداری در موقعیت ســتاد انتخابات افزوده شــد. باید ببینیــم او و آقای بانک که ستاد را اداره میکردند، چقدر میتوانند در دولت آینده نقشآفرین باشند. آن چیزی که میتواند ما را امیدوار کند این اســت که آنها نقشآفرینتر ظاهر شوند. اگر آقای شــریعتمداری در وزارت کشــور مستقر میشد خیلی امید ایجاد میکرد. به هر دلیل این اتفاق نیفتاد. بههرحال ایشان یک عضو برجسته دولت خواهد بود که میتواند نقشآفرینیهای بیشتری داشته باشد...

بیبرنامههاوزيرنشوند!

دانیال داوودی: ...دیگر اقتصاد ایران زمانی برای آزمون و خطا ندارد. در شــرایطی که معلوم نیست تا کی قرار اســت دلار در اقتصاد جهانی آقایی کند و با این ابزار، آمریکا علیه کشورهایی که تابع سیاستهای جهانیســازی او نیستند تحریم وضع کند و همچنین در شــرایطی که به اعتراف خود آمریکاییها، عرصه اقتصــاد عرصه جنگــی تمامعیار اســت، چــارهای نداریم جز حرکت جدی بر مســیر یک «برنامه درست اقتصــادی». لازم اســت دولت دوازدهــم از فضای ابهامآلود و البته نسبتا آرام اقتصاد کشور استفاده کند و با دلنبستن به رفع تحریمها، تجربه دولت یازدهم را چراغ راه خود قرار داده و نگاه به ظرفیتهای داخلی را جایگزیــن اتکا به خارج از مرزها کنــد. امروز دیگر بیبرنامگی به هیچ عنوان پذیرفته نیست...

همچناندولتسالمندان

محمدجواد اخــوان: هنــوز چند هفتــه از وعده جوانگرایــی در کابینــه دوازدهــم نگذشــته بود که آشکارشــدن ترکیب کابینه پیشــنهادی رئیسجمهور این رویا را بر باد داد. در ترکیب وزرای پیشنهادی برای دولــت آتی هرچند یک متولد ســال 1360 نیز حضور دارد، اما حضور او نتوانسته برایند کلی کهنسالی دولت جدید را بکاهد و حتی با تأسف باید گفت میانگین سنی وزرای پیشنهادی از میانگین سنی وزرای پیشنهادی در چهارســال پیش دو سال، مســنتر است. بهاینترتیب میتوان ادعا کرد که همچنان با تسلط مدیران کهنسال و معضــل مدیریــت ســالمند مواجهیــم... در چنین شرایطی کشــور باید هزینه هنگفتی را بابت چرخش ناگهانی و وسیع مدیریتی به نسل بدون تجربه بدهد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.