هرکس به برجام صدمه بزند، به خودش و کشورش صدمه زده است

Shargh - - سياست -

ايســنا: رئیسجمهوري روز گذشته و در آخرین جلسه هیئــت وزیران کابینه یازدهم، گفــت: «توفیقات دولت یازدهــم در ارائه خدمــات به مردم، در ســایه لطف و محبــت خداوند، توجهــات حضــرت وليعصر)عج(، تابــش نــور از مرقد منــور حضــرت ثامنالحجج)ع(، حضور مردم و حمایتهــاي مقام معظم رهبري بوده که امروز توانســتیم این راه سخت را در گام اول، تقریبا به پایان برسانیم».

حجتالاســام حســن روحانــي افــزود: «بســیار خوشــحالم که وزراي ما، حتي آنهایي که بهجاي آنها وزیر جدید معرفي شــده، امروز در ســفرها، افتتاحها، ســرزدنها، امضــای قراردادها و دیگر امــور، با همان نشــاط روز اول کار ميکنند و این نشان ميدهد آنها از ابتدا این مســئولیت را براي رضاي خدا و به خاطر رفاه حال مردم عزیز و بزرگوارمان بر عهده گرفتهاند و حتما در دولــت دوازدهم از توانمنديهــا و خدمات آنان در دیگر بخشها بهرهبرداري و استفاده خواهد شد».

او با اشــاره به شــرایط کشــور در روزهاي ابتدایي شــروع به کار دولت یازدهم، گفت: «ذخایر استراتژیک و خزانه کشــور و نیز تاطم قیمتهــا در بازار، اوضاع نابساماني داشــت و تورم افسارگسیخته با روح، زندگي و راحتي مردم بازي ميکرد و شــاهد رشد منفي حدود هفتدرصدي در اقتصــاد بودیم. بدهکاريهاي عظیم دولت و تحریمهاي خطرناکي که هر روز بیشتر و بیشتر ميشــد و اگر آن روند ادامه پیدا ميکرد، امروز فروش نفت ما 200 هزار بشــکه بود و شرایط تحریم بیشترین فشار را به مردم آورده بود».

روحاني با بیان اینکه شــرایط سیاسي در جامعه ما به گونهاي بود که سالها 16آذري در دانشگاهها برگزار نميشــد و برگزاري مراســم هم جز دعــوا و برخورد فیزیکي، نتیجه دیگري نداشــت، افــزود: «امروز فضاي دانشگاهها آرام و 16آذرهاي پرافتخاري داریم».

جهان با صداي بلند اعلام کرد که ايران منزوي نيست

او با اشاره به شور و نشاط مردم در هفتههاي منتهي به انتخابات 29 اردیبهشــت، گفت: «تصور نميکنم در هیچ کشــوري مردم اینطور آزادانه به خیابانها بیایند و در اجتماعات، حرف و نظرشــان را صریح و با صداي بلنــد اعام کنند. بــا وجود نظرات، شــیوهها، فکرها و جناحهــاي مختلف در صحنــه انتخابــات، حتي یک برخورد فیزیکي و حادثه صورت نگرفت و حتي بعضي اوقات شعارها تند بود؛ اما همه به هم احترام گذاشتند و این افتخار بسیار بزرگي براي ماست».

رئیسجمهوري با اشــاره به اینکه در دوراني وقتي انتخابات در کشــورمان برگزار ميکردیم، دهها کشــور دنیا، البتــه به دروغ، مدعي ميشــدند انتخابات ایران، واقعــي و دقیق نبوده و نظارتي نســبت بــه آن وجود نداشته اســت، گفت: «امروز ما انتخاباتي برگزار کردیم که باعث شــد حدود 500 نفر از میهمانان خارجي اعم از 130 مقــام بلندپایه خارجي و نمایندگان 105 کشــور و ســازمان بینالمللي، در مراسم تحلیف شرکت کردند و این در شرایطي اســت که برخي ميخواهند ایران را در جهان منزوي نشــان دهند؛ اما جهان با صداي بلند اعام کرد که ایران منزوي نیست».

روحانــي با بیان اینکه کار بزرگي از لحاظ سیاســي، اقتصادي و اجتماعي در کشــور به وقوع پیوسته است، عنــوان کرد: «تاش بســیار زیادي براي بهثمررســیدن توافق هســتهاي و برجــام که البته وقت زیــادي را از دولت گرفت، انجام شــد و در نهایت امــروز قرارداد و توافقي حاصل شــده که هیچکس در دنیا نیســت که بگوید ایران به واسطه برجام ضرر کرده است».

او با اشــاره به اینکه رئیسجمهور آمریکا، مخالفان و آنهایي هم که ضد جمهوري اســامي ایران هستند، بــا عصبانیت این توافق را بدتریــن توافق تاریخ آمریکا دانسته و ميگویند ایران سر بقیه کاه گذاشته که البته این حرف هم درســت نیســت، افزود: «آنچه در برجام اهمیت داشــته و دارد، موضوع تفاهم و برد- برد بوده و هرگز برد- باخت مطرح نبوده است. قطعا برجام به نفع کشــور، منطقه و کل جهان بوده و هست و هرکس بخواهد به برجام صدمه بزند، به خودش و کشــورش صدمه زده است».

رئیسجمهور عنــوان کرد: «در دورانــي همه دنیا علیــه اقدامات ایــران موضعگیري ميکردنــد و آن را خاف ميدانســتند؛ اما امروز اگر آمریکا بخواهد علیه برجام بایســتد، همه دنیا روبهروي آمریکا ميایستند و این تفاوت امروز با چهار ســال پیش است. چهار سال پیش اکثر کشورهاي جهان از اقدام علیه ایران حمایت ميکردنــد و کف ميزدند و ما تنها بودیم؛ اما امروز اگر بخواهنــد علیه ایران در موضوع برجــام اقدامي کنند، همه با ما و علیه آن کســي هســتند که بخواهد برجام را تضعیف کند».

شاهد آرامش در اقتصاد هستيم

روحاني با اشــاره به اینکه دولــت یازدهم در عمل به وعدههاي خود در راســتاي تحقق شــعارش مبني بــر «نجات اقتصاد، تعامل ســازنده بــا جهان و احیای اخاق»، با کمــک، حضور و فداکاري مــردم، گامهاي خوب و مهمي برداشته اســت، گفت: «امروز در کشور شــاهد آرامــش در اقتصاد هســتیم. هرچند مشــکل اقتصادي همچنان وجود دارد؛ اما در مقایســه با چهار سال پیش، امروز شاهد آرامش در اقتصاد، تورم و رشد قابل قبول و تحرک اقتصادي هستیم که با گذشته قابل مقایسه نیست. البته توقعات دولت و مردم بسیار بیشتر از این مقدار اســت که باید در این راســتا، کار بیشــتري انجام دهیم».

او آرامش در اقتصاد و پیشرفت اقتصادي را افتخار دولت یازدهم دانست و افزود: «آرامش دولت یازدهم بر پایه افزایش عدالت اجتماعي در جامعه است».

حســن روحاني با بیان اینکه در چهار ســال گذشته حقوق کارگران و کارمندان بیش از میزان تورم افزایش یافته اســت، پوشــش همه افراد کشــور تحــت بیمه درمانــي، افزایش خدمات و ارائه کار بیشــتر در مناطق و استانهاي محروم، کمک به مردم در راستاي کاهش هزینههاي درماني و ارائه خدمات بیشــتر در این بخش و اعزام پزشــکهاي متخصص به اقصا نقاط کشــور را نمونههایی از تحقق عدالت اجتماعي در کشــور عنوان کرد.

رئیسجمهــور با تأکیــد بر اینکه امــروز در جامعه شــاهد اخاق، رفتار و میانهروي بهتر و اعتدال بیشتري هســتیم، گفت: «بدانیم کشــور ما جز در سایه اعتدال پیشــرفت نخواهد کرد و افراط و تفریــط ما را بر زمین ميزند».

او با اشــاره به اینکه کشــور، قبل و بعد انقاب و در دهه گذشــته همــواره از افراط و تفریــط دچار ضرر و خســارت شده است و آن زماني که معتدلانه و عادلانه عمــل کردیم، خدا هم یــاري کرد و به مــا توفیق داد، افزود: «دولــت دوازدهم راه خود را بــا کمک مردم و بر مبناي سیاســت «آزادي، امنیت، آرامش و پیشرفت» ادامه داده و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد».

تقدير رئيسجمهوري از همکاران دولت يازدهم

روحاني عنوان کرد: «امروز بسیار متأسفیم که برخي از همکاران تاشــگر و فداکار و بســیار خوب در دولت یازدهــم را البتــه بهعنوان عضوي از کابینه، از دســت ميدهیم، اما مطمئنــا در دولت دوازدهم از خدمات و وجودشان اســتفاده کرده و در کار، تاش، همفکري و همدلي در کنار هم خواهیم بود».

او در ایــن جلســه بــا تقدیــر از تاشهــاي خانم احمديپور در سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، گفت : «موضوع گردشگري امروز در راستاي توسعه کار و اشــتغال و جذب گردشگر در کشور بسیار حائــز اهمیت اســت و باید در این بخــش تاشهاي گستردهاي صورت گیرد .»

رئیسجمهور همچنین حجتالاسام پورمحمدي، وزیر دادگســتري، را شــخصیتي خادم و خدوم به ملت برشمرد و افزود: «ایشان در دوران وزارت خود بهخوبي مســئولیتهایي که برعهدهشــان بوده، انجام دادند و تاشهــاي قابلقبولــي در زمینه حقوق بشــر، حقوق مصرفکننده، حقوق شــهروندي و مبارزه با فســاد در دوران مسئولیت وي به انجام رسیده است.»

روحاني با تقدیر از خدمات خالصانه ســردار حسین دهقــان در وزارت دفاع و پشــتیباني نیروهاي مســلح، عنوان کرد: «وزارت دفاع در طول چهار ســال گذشــته عــاوه بر ارائه خدمــات به نیروهاي مســلح، گامهاي مهمي در زمینه تقویت بنیه دفاعي برداشته و براساس گزارش ارائهشــده، برخي تولیــدات صنایع دفاع، امروز صدبرابر شده اســت. همچنین وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح در توافق هستهاي و برجام و در زمینه موضــوع PMD همکاري و تاشهــاي ارزندهاي را به ثمر رساندند .»

رئیسجمهور، مهندس نعمــتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، را انساني پرتاش دانست که از ابتداي انقــاب به دنبال خدمت به مــردم بوده و در طول این ســالها نیز توانسته خدمات ارزندهاي را در بخشهاي مختلف، بهویژه در بخش صنعت، ارائه کند که بســیار شایسته تقدیر است.

او همچنین از تاشهاي محمد فرهادي در وزارت علــوم، تحقیقات و فناوري در راســتاي ایجاد آرامش، ساماندهي دانشــگاهها و مراکز آموزش عالي و ارتقا و رشد سطح علمي کشور تجلیل کرد.

روحاني، مدیریت و برنامهریزي دکتر صالحيامیري در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي براي ساماندهي بخشهــاي مختلــف فرهنگ، هنــر و مطبوعــات را قابلتقدیر دانســت و گفت: «حضور پرشــور هنرمندان پرنشاط در انتخابات نشــان از فضاي خوب فرهنگي و تاش مناسب در این راستا دارد».

رئیسجمهوري با اشــاره به اینکه در ابتداي دولت در زمینه مشکات ناشــي از کمبود آب و برق احساس نگراني ميشــد، از تاشهــاي مهنــدس چیتچیان بهواسطه ارائه خدمات ارزنده در وزارت نیرو و مدیریت منابع آب و برق در کشــور و پیشــرفتهایي که در این راستا حاصل شده، تجلیل کرد و افزود: «در طول چهار سال گذشته در مناطق مختلف کشور، بهویژه در غرب، مدیریت بســیار خوبي در منابع آبي شکل گرفته و 37 سد، به بهرهبرداري رســیده که اقدامي بسیار ارزشمند اســت». او همچنین از اقدامات ارزشمند دکتر طیبنیا در وزارت اقتصاد و دارایي تقدیر کرد و گفت: «در طول چهار سال گذشــته تاشهاي گسترده و موفقیتهاي خوبي در راســتاي آرامش اقتصادي صورت گرفته و در بســیاري از بخشها از جمله تحول سیستم بانکي نیاز به ادامه مسیر و تاشها داریم».

روحانــي بــا تجلیــل از خدمــات ارزنــده دکتــر دانشآشــتیاني در مــدت کوتــاه حضــور در وزارت آموزشوپــرورش، عنوان کرد: «آموزشوپرورش نیاز به تحولي اساســي دارد که باید چارچوبهاي لازم در این راستا ایجاد شود». رئیسجمهور همچنین از تاشهاي حجتالاسام دکتر مجید انصاري در معاونت پارلماني و نیز معاونت حقوقي رئیسجمهور تقدیر و تشکر کرد.

او بــا تقدیــر از حمایتهاي ملت ایــران و رهبري معظــم انقــاب و اعضاي دولــت یازدهم بــه خاطر تــاش و کوشــش آنها بــراي خدمت به ملــت ایران، گفــت: امیدواریم این خدمــت مقبــول درگاه الهي و ملت ایران باشــد و مطمئنا دولت دوازدهم مصمم به ارائه خدمات بیشــتر و بهتر به ملت ایران است. حسن روحانــي همچنین در این جلســه از اعضاي دولت که در کابینــه دوازدهم حضور ندارند با اهداي لوح تقدیر، تجلیل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.