قانون شکار عوض شود

Shargh - - روزنامه -

از زمانــي که ترامــپ وارد کاخ ســفيد شــده تا بــه امــروز تعداد تولهخرسهــاي يتيــم آمريــکا افزايــش پيدا کــرده اســت. چرا؟ چون قانون شــکار در اين کشور به دســتور رئيسجمهور عوض شده اســت. قانــون جديد اجازه شــکار خرسهاي بالغ را بــدون توجه به شــرايط قبلي ميدهد. بــه همين دليــل اينروزهــا باغوحشهــاي آمريکا بيشــتر از گذشته از تولههاي يتيم ميزباني ميکنند. کارشناســان حياتوحش آمريکا هشدار دادهاند قانون شکار عوض شود و به حالت قبل بازگردد. عکس: سانفرانسيسکوکرونيکل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.