حادثه در قطار اسکندريه

Shargh - - روزنامه -

از آخرينباري کــه حادثه ريلي مرگبار در مصــر رخ داده، بيش از يکدهــه ميگذرد. اما ايــن حادثه بهتازگي تکرار شده است؛ با برخورد دو قطــاري که قرار بــود با احتياط از کنــار هم عبور کننــد، اما معلوم نيســت چرا يکــي از آنهــا به خط ديگــري تجاوز کــرده و اين فاجعه را بهوجود آورده اســت. جز اينکه گفته شــده تعدادي جان باختهاند، آمار دقيقي از کشتهها منتشر نشده اما بيش از ۱۰۰ نفر از مســافران هر دو قطــار آســيب ديدهانــد. حادثه در خــط آهن حومــه اســکندريه رخ داده است. عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.