نامه وزير ورزش به شورايعالي امنيت ملي

Shargh - - ورزش -

مســئله بازيکردن مســعود شــجاعي و احســان حاجصفي، دو بازيکن ايراني باشــگاه پانيونيوس يونان مقابــل مکابي اســرائيل، همچنان مســئله روز ورزش ايران اســت؛ حالا فدراســيون فوتبال براي ازبينبردن خطر برخورد فيفا قصــد دارد در نامهاي به فيفا اعلام کند محروميتي براي اين دو بازيکن در نظر گرفته نشده اســت. پنجشــنبه، دوازدهم مردادماه بود که احســان حاجصفي و مســعود شــجاعي در اقدامي کمسابقه بــا پيراهن يک تيم يوناني مقابل يک تيم اســرائيلي در ليگ اروپا به ميــدان رفتند. حضورنيافتن ورزشــکاران ايراني مقابل ورزشــکاران اســرائيلي، يکــي از اصول ورزش ايران اســت و حضور ايــن دو مليپوش در اين مسابقه جنجالساز شد. برخي رسانهها و افراد سياسي شــديدا به اين دو بازيکن تاختند و خواهان محروميت آنها شــدند. وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال هم اين اقدام را محکوم کرد. در سوي ديگر برخي از چهرههاي مطرح فوتبال ايران با حمايــت از اين دو بازيکن، تأکيد کردنــد شــجاعي و حاجصفي به دليل تعهدشــان به باشــگاه يوناني مجبــور به بازي شــدند. علي مطهري و مصطفي هاشــميطبا دو سياســتمدار صاحبنام کشور، پس از مشــاهده تبديلشدن اين موضوع به يک مســئله ملي از همه خواســتند که به اين ماجرا پايان دهند و به فکر اين باشــند که ديگر چنين اتفاقي تکرار نشــود. در شــرايطي که به نظر ميرسيد صحبتهاي افرادي مثل علــي مطهري در پايانيافتــن غائله مؤثر بوده، يکبــاره مصاحبه محمدرضــا داورزني، معاونت وزارت ورزش، بحــران را به خارج از کشــور صادر کرد. فدراســيون فوتبال پس از بازي ايــن دو بازيکن مقابل مکابي اســرائيل که صدور رأي و حکم نهايي را منوط بــه گفتوگوي رودررو با ايــن دو مليپوش کرد و خبر داد بعــد از انجام تحقيقات، در ايــن مورد حکم صادر ميکند. وزارت ورزش و در رأس آن، مسعود سلطانيفر، وزيــر ورزش و جوانان هم در بيانيهاي مشــابه، صدور حکم و رأي را منوط به پيگيريهاي فدراســيون فوتبال و برخــي نهادها دانســت. بااينحال، پنجشــنبه هفته گذشــته محمدرضا داورزني، معاون وزيــر ورزش، در گفتوگويي با خبرگزاري صداوســيما يکباره همه چيز را بــه هم ريخت. معاون وزيــر ورزش از «محروميت» ايــن دو بازيکن خبر داد. محروميــت دو بازيکن ايراني هرچند رســما از سوي فدراســيون فوتبال اعلام نشده بود، بازتابهاي زيادي در رسانههاي بينالمللي داشت و همانطــور کــه انتظار ميرفت پاي فيفــا هم به اين ماجرا باز شــد. يکي از ســخنگوهاي فيفــا در رابطه با همين موضوع با خبرگزاري رويترز به صحبت پرداخته و درباره اظهــارات مســئولان وزارت ورزش و جوانان ايران درباره محروميت مســعود شــجاعي و احســان حاجصفي، گفته بود: «ما موضوع را به دقت بررســي ميکنيم و از فدراســيون فوتبال ايران خواستهايم درباره ايــن موضوع به مــا توضيح دهــد. درحالحاضر هيچ اظهارنظــري نميخواهيم انجام دهيم و منتظر پاســخ فدراســيون فوتبال ايران خواهيم ماند. در اســاسنامه فيفا هرگونه دخالت دولتي در امور فدراسيونها ممنوع اعلام شــده و درصورتيکه چنين اموري مشاهده شود، تمهيداتي در نظر گرفته شده است. ايران اکنون توانسته جــواز حضور در جام جهاني را به دســت آورد ولي اگر ثابت شــود که دخالت دولت در امور فدراسيون فوتبال صــورت گرفته، باشــگاهها و تيمهاي ملــي ايران حق شــرکت در رقابتهاي بينالمللي را نخواهند داشت.» اين تهديد جدي فدراســيون بينالمللي فيفا، فدراسيون فوتبال را واداشت که يک پاسخ قانعکننده براي فيفا در نظر بگيرند. فدراســيون فوتبال ايران قرار است بهزودي در نامهاي به فيفا، در اين زمينه توضيح دهد و در پاسخ ارسالي بر محرومنشدن اين دو بازيکن تأکيد خواهد شد.

واکنش وزير ورزش

مسعود ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان برخلاف معاونــش، حکمي درباره اين دو بازيکن صادر نکرد. به گزارش فارس گزينه حسن روحاني براي وزارت ورزش، شنبه در نشســت خود با نمايندگان مجلس درباره اين موضــوع گفت: «در نامــهاي به شــوراي عالي امنيت ملي خواستار تعيين تکليف براي رويارويي غيرمستقيم در برخــي رشــتههاي ورزشــي بــا ورزشــکاران رژيم صهيونيستي شدهايم. هماکنون منتظر هستيم اطلاعات کامل جمــعآوري شــده و توضيحات دو ورزشــکار را بشنويم و بعد تصميم بگيريم اما مجددا تأکيد ميشود درخصوص رويارويي مســتقيم تيمــي يا فردي تکليف روشــن اســت». به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت ورزش، سلطانيفر عنوان کرده فدراسيون فوتبال درباره اين دو بازيکن تصميم خواهد گرفت. به نظر ميرســد وزارت ورزش پــس از بازتاب جهاني مصاحبه داورزني و حساسيت فيفا، قصد دارد نشان دهد هيچ دخالتي در اين موضوع ندارد و فدراسيون فوتبال مستقلا اين پرونده را بررســي خواهد کرد. فدراســيون فوتبال هم ميداند که هرگونه اقدامش در اين زمينه ميتواند حساســيت فيفا را به همراه داشــته باشــد و دخالتدادن سياست در ورزش تلقي شود. فدراســيون فوتبال اگر قرار باشد محروميتي براي احسان حاجصفي و مسعود شجاعي در نظــر بگيرد، ميتواند بــا کارگرداني کيروش اين دو بازيکــن را از تيــم ملي حذف کنــد. کارلوس کيروش امروز وارد ايران ميشــود و بايد ديــد او درباره اين دو بازيکن چه خواهد گفت. حذف بازيکنان تيم ملي حتي بنا بر دلايل سياسي، باعث تعليق يک فدراسيون فوتبال نميشــود اما اينکه يک مقام دولتي پيش از فدراسيون فوتبــال از محروميــت دو بازيکن مليپــوش خبر داد، مصداق دخالت دولت در امور فوتبال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.