پاياني تلخ براي يک خداحافظي باشکوه

Shargh - - ورزش -

«پايان تلخ»، «پايان تراژيک»، «ســقوط افسانه»، «ســقوط صاعقه».... وقتي اين روزها درباره يوسين بولت جامائيکايي، يکي از اســطورههاي دووميداني صحبت ميشــود، بيشــترين کلماتي که به کار برده ميشود همينهاســت؛ دليلش هم مشخص است؛ بولت درســت در آخرين رقابتهايــي که در دوران حرفهاياش در دنياي دووميداني داشــت، کم آورد. او که سال گذشته بعد از بازيهاي المپيک ريو گفته بود ســال آينده براي هميشــه از دنياي دووميداني خداحافظي ميکند، امســال بهشدت در مرکز توجه قــرار گرفته بــود؛ با اين حــال بولت، همــان بولت هميشگي نبود، چه پيش از آغاز رقابتهاي جهاني لندن و چه زمان برگزاري اين رقابتها.

يوسين قبل از اينکه وارد رقابتهاي جهاني لندن شــود، در سال 2017 فقط در ســه تورنمنت کوچک بــه ميدان رفته بود که به عنــوان مثال در ماده 100 متــر فقط يک بار زير 10 ثانيــه دويده بود؛ اتفاقي که دستآخر گريبانش را هم گرفت چون در رقابت 100 متر، ماده تخصصــي اين دونــده جامائيکايي، او به رتبهاي بهتر از ســومي نرسيد! در واقع بولت بعد از دوندههاي آمريکايي به مدال برنز رسيد.

از همــان زمان به بعد ديگــر فقط يک چيز براي بولت تبديل به هدف شــده بــود: قهرماني در دو 4 در 100 متر. اين موضوع دو دليل داشــت: اول اينکه انتقام ناکامياش در دو 100 متر را بگيرد و دوم اينکه براي آخرين حضورش در دنياي دووميداني او مدال طلا ميخواست. بولت خودش را مهيا هم کرده بود. او شنبهشــب در فينال رقابتهــاي دو 4 در 100 متر قهرماني دنيا به عنوان آخرين دونده جامائيکا آماده شده بود تا با تمام توانش بدود و با کسب مدال طلا، دور افتخــار بزند و براي هميشــه خداحافظي کند؛ با اين حال ســناريو چيزي نبود کــه بدبينترين افراد هم پيشبينياش کنند؛ بولت درســت چند متر بعد از آنکه چوب امــدادي را از همتيمياش گرفت، به دليــل گرفتگي عضله ران پايــش روي زمين افتاد و در آخرين مســابقه زندگياش نتوانست از خط پايان بگذرد! او به چشم خودش ديد در آخرين مسابقهاي که در آن شرکت کرده بود، بريتانيا اول، آمريکا دوم و ژاپنيها هم به عنوان تيم سوم از خط پايان گذشتند. بعد از اين اتفــاق بود که تمــام عناويني که ابتداي مطلب به آنها اشاره شــد، در سايتها و رسانههاي مختلــف نمود پيدا کرد. يوســين بولت، درســت در آخرين مسابقه زندگياش، نهتنها به مدال طلا نرسيد بلکه به دليل مصدوميت حتي نتوانست از خط پايان بگذرد.

اسطورهاي تکرارنشدني

درســت اســت کــه يوســين بولــت در آخرين مســابقهاش نتوانست درخششــي داشته باشد ولي اين دليل نميشــود که زندگي حرفهاي او زير سؤال برود؛ يوســين با همين مدال برنــزي که در ماده 100 متر لندن به دست آورد، تعداد مدالهاي جهانياش را به عدد 14 رســاند! نکتــه درخورتوجه اينکه 11 تا از اين مدالها طلاســت! او ابتدا در ســال 2007 بود که توانســت در رقابتهاي جهاني به دو مدال نقره برسد و پس از آن قريب به 10 سال در دنياي سرعت آقايي کــرد؛ او بعد از همان مدالهــاي نقره، ديگر تمامي رقابتهــاي مهمش را به مدال طلا به پايان رســاند تا اينکه دوباره نوبت به رقابتهاي قهرماني جهاني در لندن رســيد؛ جايي که در 100 متر به برنز رســيد و در 4 در 100 متر هم اســير پاياني تلخ شد. علاوه بر مدالهاي جهانــي، بولت رکوردي بينظير در المپيکهــاي مختلــف دارد؛ المپيکهايــي که شــروعش از 2008 پکن بود و پايانش در ريو. در اين سه المپيک يوسين بولت دست به کاري خارقالعاده زد و در ســه ماده مختلــف 100، 200 و 4 در 100 متر در اين بازيها به مدال طلا رســيد. در واقع او اولين دونده تاريخ لقب گرفت که توانســت در بردن مدال طلا در سه رشــته در سه المپيک مختلف هتتريک کند. هرچند بعدا کمي از اين شــيريني کاســته شــد چون کميتــه بينالمللي مبارزه با دوپينگ اعلام کرد يکــي از همتيميهاي بولت در مــاده 4 در 100 متر المپيک پکن دوپينگ کرده است؛ همان گزارش کافي بود تا مــدال طلاي بولت افســانهاي در اين ماده از المپيک 2008 پاک شــود. هرچند او همين حالا هم با هشــت مدال طلاي المپيکي که در کارنامه دارد، پرافتخارترين دونده دنياي سرعت محسوب ميشود. بولت رويهمرفتــه با 22 مــدال بازيهاي جهاني و المپيــک بــه زندگــي حرفهاياش که ســلطهاي 10ســاله بــر دنياي ســرعت دووميداني بــود، پايان داد. شــايد بهترين جملــه را در وصــف اين دونده 30ساله جامائيکايي، سباستين کو، رئيس فدراسيون بينالمللي دووميداني به زبان آورده باشــد: «به ياد ندارم که بعد از محمدعلي، ديگر هيچ ورزشــکاري اينقدر در دنياي ورزش تأثيرگذار بوده باشد». بولت که حالا بايــد از اين به بعد خارج از گود نشســته و بــه رقابــت بقيه نگاه کنــد هم يک جملــه کليدي دارد: «اميــدوارم رکوردهايم در دنيــاي دووميداني را آنقدر خوب ثبت کرده باشــم که کسي نتواند به اين زوديها تکرارش کند. ميخواســتم نشان دهم که بزرگترين دونده اين رشته ورزشي بودم و به نظر خودم مأموريتم را کامل انجام دادم». بولت در حالي از دنياي دووميداني خداحافظي ميکند که دو رکورد بينظير دارد: 9.58 ثانيه در دو 100 متر و 19.19 ثانيه در دو 200 متر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.