طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستی آمريکا تصويب شد اختصاص هزارمیلیارد تومان به سپاه قدس

Shargh - - ديپلماسي -

روز گذشــته کلیــات و جزئیات طــرح یکفوریتی مقابله بــا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. در مهمترین ماده ایــن طرح، یعنی ماده ۱2 دولت مکلف به اختصاص ۱0 هزار میلیارد ریال بودجه به نیروی قدس سپاه پاسداران شد.

ایــن ۱0 هزار میلیارد ریــال را دولت باید به منظور مبارزه با تروریســم در منطقه در اختیار نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی قرار دهــد. این طرح در حالی از تصویب مجلس گذشــت که تنها یک مخالف داشــت. صباغیان در نطق مخالفت خود تأکید داشــت کــه این طرح باید سختگیرانهتر باشد و از این حیث با آن به مخالفت پرداخته بود. این طرح همچنین حمایت قاطع دولت و وزارت خارجه را هم به همراه داشت.

حمايت عراقچی

عبــاس عراقچی معاون وزیــر خارجه که در جریان بررســی طرح در مجلــس حضور یافته بود، گفت: طرح مقابله بــا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه پاسخی بسیار قاطع و هوشمندانه برای مقابله با دشمنی و جنایات آمریکاست، این طرح بخشی از اقدامات هیئت نظارت بر برجام برای مقابله با مصوبه اخیر کنگره آمریکاست که وزارت خارجه و دولت از آن حمایت میکنند.

عباس عراقچی همچنین گفت: البته این طرح نســبت به کنگره آمریکا قویتر اســت چون جنبههای بیشتری مانند جنبههای حمایتی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، دولت و وزارتخانهها و همچنین اتباع ایرانی را که مورد تحریم قرار گرفتهاند، در بر میگیرد.

بــه گفته وی این طرح بهلحاظ مقابلهبهمثل با اقدامات آمریکا بســیار

هوشــمندانهتر و دقیقتر است، بهخصوص از این حیث که برجام را نقض نکرده و اجازه بهانهجویی به طرف مقابل نمیدهد.

عراقچی در پاســخ به مخالفان کلیات ایــن طرح گفت: مجلس قانون الــزام دولت به اقدام متقابل و متناســب در اجرای برجــام را به تصویب رسانده است که اگر نقض آشکار برجام مشاهده شود، ایران متناسب با این قانون واکنش نشان میدهد و به سمت احیای برنامه هستهای میرود. مواد مهم طرح

به گزارش ایســنا، در مــاده دو این طرح، عبــارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت زیر تعریف میشوند: ۱- نيروهای نظامــی آمريکايی: عبارتاند از اعضای ارتش و شــرکتهای نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند. ۲- نيروهــای اطلاعاتــی آمريکايی: عبارتانــد از اعضای ســازمانهای اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی. ۳- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا. ۴- مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیتهای موضوع این قانون نقش تعیینکنندهای داشته باشد. ۵- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ۶- فهرســت تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم میشود. الزام حمايت ايران از شهروندان فلسطينی و لبنانی

همچنین براســاس مــاده ۱۵ این طرح، مجلس دولــت را مکلف کرد نســبت به نقض حقوق بشر در ســطوح ملی، منطقهای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشــور با اســتفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مشــخصا و از جمله شــورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد درخصــوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشــریت در یمــن و... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر ســه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همچنین براســاس مصوبه مــاده ۱6 این طرح، دولت موظف شــد از شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشــروع ایالات متحده یا حمایتهای این کشــور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشــان در منطقه شــدهاند، حمایتهای لازم جهت تسهیل فراینــد دادخواهی و تظلــم را در مراجــع ذیصلاح ملــی، منطقهای و بینالمللی به عمل آورند.

عدم صدور رواديد و توقيف اموال

همچنیــن بنا بر ماده 6 این طرح، صــدور روادید به قلمرو جمهوری اســلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرســت تحریم ممنوع است. براســاس ماده 7 نیز، قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و داراییهای اشــخاص مندرج در فهرســت تحریم تهیهشــده وفق ایــن قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید و همچنین براســاس ماده ۸ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اســت کلیه تراکنشهــای مالی مربــوط به اشــخاص مندرج در فهرســت تحریم تهیهشــده وفق تبصرههای مواد 4 و ۵ ایــن قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اســلامی ایران انجام شود، متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.