معامله بیسود

Shargh - - صفحه اول - محمدباقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ايران

ناکارآمدی عملکرد سیستم بیمه، اقتصاد داروخانهها را در ســالهای گذشــته بــه یــک نابســامانی مزمن و توجیهنشــدنی ســوق داده، بهگونهای کــه هماکنون، عاوه بر اســتهاک سود مترتب بر دارو که درآمد اصلی داروخانه محسوب میشــود، سرمایه شخصی مؤسسه داروخانهها نیــز بهنوعی در اختیار ســازمانهای بیمه قرار گرفته اســت. انتظار داروسازان این است که دولت دوزادهــم یک بار برای همیشــه این موضــوع را بر ریل صحیح قرار دهد. واقعیت این اســت کــه رابطه خرید خدمــت از داروخانهها بر یــک قــرارداد غیرعادلانه و تحمیلی اســتوار است و ساختار سیســتم توزیع دارویی ما هم بهگونهای اســت که داروخانههــا ناچارند به این قرارداد تن بدهند. تقریبا بالغ بر 90 درصد جمعیت تحت پوشش بیمههای مختلف عمدتا تحت پوشش سه بیمه اصلی )بیمه سامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح( هســتند که ادامه حیات اقتصادی یک مؤسسه پزشکی، مخصوصا داروخانهها بدون عقد قرارداد با مراکز نامبرده غیرممکن اســت. بنابراین حضور مؤسسههای پزشکی بهویژه داروخانههــا در مجموعه ارائهدهندگان خدمت به ســازمانهای بیمه، امری الزامی است. سازمانهای بیمه با اطاع از این ضــرورت اجتنابناپذیر، به تحمیل شــرایط غیرعادلانه خود به داروخانهها ادامه میدهند و این بنگاههای کوچک آســیبپذیر، تن به قراردادهایی میدهند که در صورت ســرپیچی بیمهگــر از تعهدات خود و تضییع حقــوق داروخانــه، بههیچعنوان امکان پیگیــری قانونــی از ســوی داروخانه وجود نــدارد. در سالهای اخیر انجمن داروسازان ایران تاش گستردهای را برای بازبینی قراردارد بهشــکل مرضیالطرفین انجام داده اســت که باوجــود موفقیتهایــی در این زمینه و ایجــاد تغییرات شــایان توجه در مفاد قــرارداد، باز هم بند اصلــی، یعنی تعیین چگونگــی پرداخت مطالبات داروخانههــا و همچنین نحوه اقدامات جبرانی در زمان تأخیر پرداخت مطالبــات، باوجود تصحیح خود قرارداد و قوانیــن بیمــه همگانــی و همچنین قوانیــن بودجه سالانه، بدون کوچکترین بازخورد قانونی با اجرا مانده اســت. داروخانهها جهت تأمیــن داروی مورد نیاز خود از شرکتهای توزیعی، ســرمایه در گردش چشمگیری از دارایی شــخصی خود را با توجه به کمیت فروش هر داروخانه به جریان میاندازند و عمده خریدهای دارویی نیز با فرجه یک تا دو ماهه از طریق شرکتهای توزیعی دارو انجام میشــود. بهموجــب قراردادهای فیمابین، داروخانههــا باید 60 درصد مطالبات خود را در دو هفته و 40 درصد باقیمانده را دو ماه پس از تحویل اســناد و رسیدگی آنها دریافت کنند اما پرداختهای سازمانهای بیمه اغلب با پنج ماه بلوکهشــدن ســرمایه در گردش داروخانهها نزد آنان همراه بوده است. گاهی تأخیرها از شش ماه نیز بیشتر شده است. با توجه به اینکه سرمایه در گردش داروخانهها، ضرورت همیشگی تأمین داروی مورد نیاز آنهاســت، به ناچــار داروخانهها برای جبران نقدینگی لازم بهسوی اخذ وام، با سودهای بالا از بانکها هدایت میشــوند؛ اینجاســت که معنی ویرانگر تأخیر پرداختهــا خود را نمایان میکند. اگر ســود داروهای ایرانــی را بهطــور متوســط 16 الی 20 درصــد در نظر بگیریم و متوســط داروهای خارجی نیز 4 الی 10 درصد تصور شود، راهگشــایی جدیدی که به ما پیشنهاد شده، اخذ وامهایی با بهره 25 تا 30 درصد اســت تا ســرمایه خصوصــیای که بیمهها مصادره کردهانــد، التیام یابد. عمیقشدن در این وضعیت بیسابقه که استهاک سود دارو، یعنی درآمد اصلــی داروخانهها را بهدنبال دارد و پیگیری روند این تعامات، کراهت وجودی خود را نشان میدهد. درحالحاضر داروخانهها با سازمانهای بیمه وارد معاملهای شــدهاند که نهتنها سود نمیبرند بلکه دارایی شــخصی خود آنها نیز بهگونهای به ســرمایه در گردش سازمانهای بیمه تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.