ماجراي 2بار استيضاح آخوندي

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: آمده است تا هزینه بدهد. برهمیناساس هم هست که میگوید: «دوبار استیضاحم، هزینه ایستادگی در برابر سوداگران شهری بود». این را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی دولت روحانی میگوید. او البته میگوید این هزینهدادنها برایش مهم نیست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.