روحانی در سرزمين ترامپ

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: حســن روحانی، رئیسجمهوری دولت دوازدهــم ایران، برای پنجمینبــار در مجمع عمومی ســازمان ملــل حضــور پیدا میکنــد. او امــروز عازم نیویورک میشــود تا در هفتادودومین مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شود....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.