وح د س ب برجامرمانییرتدیدوارابانرئید املجلگسولژییک:ی برای مسائل جهانی باشد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رئیسجمهور، روز گذشــته، با بیــان اینکه اراده جمهوری اســلامی ایران اســتفاده از فضای مناســب بهوجودآمده بعد از برجام برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا ازجمله بلژیک اســت، گفت: «بایــد از فضای بعد از برجام، حداکثر اســتفاده را برای توســعه مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه به عمل آوریم».

حجتالاســلام حســن روحانی با بیــان اینکه ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیه اروپاست، عنوان کــرد: «بیتردیــد دو طرف با اراده مشــترک میتوانند از شــرایط موجود به نفــع منافع ملتهــای خود نهایت استفاده را به عمل آورند. در دولت یازدهم تلاش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شــده و مشکلات برطرف شود و در دوره جدیــد دنبال آن هســتیم تا از فضای بســیار مناسبی که در دولت قبلی به وجود آمده، برای بهبود و تأمین منافع ملت خود اســتفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشورهای دوست ازجمله بلژیک، در ایجاد فضای مناسب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت تجار و بخش خصوصی، فعالتر عمل کنند».

او در ادامــه بر موضوع برجام و لزوم پایبندی طرفین به مفاد این توافق، تأکید کــرد و افزود: «در برجام، ایران و ۱+5 توانســتند در یک مســئله مهم به نام هســتهای به توافق برســند و این یکــی از موفقیتهای بزرگ میز مذاکره در یک مســئله پیچیده بود که میتواند الگویی برای مسائل پیچیده منطقهای و جهانی باشد. معتقدیم تنها دســتگاهی که میتواند اعلام کند ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است، فقط آژانس بینالمللی انرژی اتمی اســت و جمهوری اســلامی ایران بر اساس گزارشهای آژانس، به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریم طرفهای مقابل نیز کاملا به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند».

روحانی با اشــاره به تخلفات ایــالات متحده درباره برجــام عنوان کــرد: «از اتحادیه اروپا انتظــار داریم اولا بهطور کامل به توافق برجام عمل کرده و ثانیا به آمریکا نســبت به پایبندی به تعهداتش در برجام، فشار آورده و به آنها پیام قاطعی داده شود».

رئیسجمهور در ادامه به شــرایط حساس منطقه و جهان و معضل تروریسم اشــاره کرد و گفت: «اقدامات تروریســتی در تهران و بروکســل به این معناست که دو کشــور دشمن مشــترکی در این زمینه دارند و لازم است در مقابله با این معضل، با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند».

رئیس مجلــس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناســبات دوجانبه با ایران است، گفت: «بسیار مصمم هستیم که همکاریهــای دوجانبه و چندجانبــه مرتبط با اتحادیه اروپا را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم. حضور هیئتهــای مختلفی از پارلمــان بلژیــک در تهران در ماههای اخیر، نشــاندهنده آن اســت که بروکسل برای ارتقــای روابط خود با ایران، اهمیت بســیار زیادی قائل اســت و معتقدیم در شرایط کنونی باید از فرصت بزرگ برجام استفاده کرده و تلاشهای بیشتری برای رفع موانع و توســعه روابط بهویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به نفع ملتهای خود به عمل آوریم».

«زیگفریــد براک» در ادامه بــا تأکید بر اهمیت تعهد و پایبنــدی طرفین به توافق برجام، گفت: «برجام نهتنها برای ایران بلکه برای بلژیــک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند».

او با تأکید بر لزوم بهبود روابط بانکی بین دو کشــور، افزود: «برقــراری و بهبود تبادلات بانکــی را به نفع دو طــرف میدانــم و باید برخی مشــکلات موجود هرچه سریعتر برطرف شده و کانالهای باثبات بانکی بین تهران و بروکسل برقرار شود».

رئیــس مجلس نمایندگان بلژیــک در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اســلامی ایران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاســی و راهبردی منطقهای ایفا میکند، گفت: «همکاری بــا جمهوری اســلامی ایران در ایــن حوزه، به نفع تمام کشــورهایی اســت که با تروریســم مقابله میکنند. بلژیک قربانی تروریســم است و مصمم است همکاریهای نزدیکی با تهران در این حوزه برقرار کند».

دیدار علی لاریجانی و رئیس مجلس بلژیک

رئیس مجلــس نیز پس از دیدار بــا رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، در نشســت خبری مشترک گفت: «در این دیدار، درباره شــش محور اســتراتژیک که در برنامه ششم توسعه تصویب شده و زمینه سرمایهگذاری برای کشــورهای دیگر را فراهم کرده است، گفتوگو کردیم و خوشــحالیم که این محورها مرکز توجه همتای بلژیکی قرار گرفــت». به گــزارش ایرنا، علی لاریجانــی افزود: «مسئله تروریســم یک موضوع مشــترک بین دو کشور بود که در این دیدار، درباره آن بحث شــد و برای حل آن، به همکاریهای بینالمللی نیاز اســت. بحران میانمار و جنــگ در یمن از دیگر موضوعاتی بــود که در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان بلژیک درباره آن بحث شد.»

رئیــس مجلس با بیــان اینکه از گفتوگوی بیشــتر بین دو کشــور اســتقبال میکنیم، گفت: «ســفر رئیس مجلس نمایندگان بلژیک به تهران، هم در توسعه روابط پارلمانــی و اقتصادی و هم در همکاریهای بینالمللی در ایجاد صلح در منطقه و جهان موفق و مؤثر باشد.»

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک نیز گفت: «اهمیت دارد خیلی زود دفتر اتحادیه اروپا در ایران تأسیس شود .»

زیگفریــد بــراک ادامــه داد: «بــرای همکاریهای جمهوری اســلامی ایران و بلژیــک در دوره جدید و در فضای پسابرجام، باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و باید تلاش خود را برای ارتقای مناسبات به کار گیریم.»

او افــزود: «مــا باید بــرای مبــارزه با تروریســم، به همکاریهای بینالمللی توجه کنیم که پلیس بلژیک با پلیس ایران در ســطح بالایی در این زمینه مذاکره داشته اســت. در این دیدار، درباره حقوق بشر صحبت و توافق کردیم تا مذاکرات حقوقبشری را در چارچوبی حقوقی داشته باشیم و پذیرفتیم که مشکل حقوق بشر، مشکلی است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و ما باید به این بحثها ادامه دهیم .»

انتقاد شــمخانی به اســتفاده ابزاری قدرتهای غربی از تروریسم

عصــر روز شــنبه «زیگفرید بــراک» رئیس مجلس نمایندگان بلژیک با علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. شمخانی در این دیدار با اشاره به آمادگی ایران برای ارتقاي سطح همکاریهای اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و امنیتی با کشورهای اروپایی بهویژه بلژیــک گفــت: مجالــس دو کشــور میتواننــد نقش تأثیرگذاری در بسترســازی برای استفاده از ظرفیتهای گســترده ســرمایهگذاری در ایران در حوزههای انرژی و فناوري دانشبنیان داشــته باشــند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تشــریح خطرات ناشی از تجهیز، آموزش و گســترش گروههــای تروریســتی که از ســوی برخی کشــورهای منطقهای و غربی صورت میپذیرد، تصریح کرد: حوادث روزهای اخیر اروپا نشــان داد که اســتفاده ابزاری برخی کشــورها از تروریســم در عراق و ســوریه، موجب غیرقابلمهارشدن آن و تسری این پدیده شوم به قلب اروپا شد.

شمخانی گفت: ادبیات تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه موجب شفافسازی رویکردهای ستیزهجویانه این کشور بــرای افکار عمومی جهانی میشــود، هیچگونه تأثیری در سیاســتهای اصولی ایران در موضوعات منطقهای، ارتقاي توانمندیهای متعارف دفاعی و تداوم حمایت از ملتهای تحت ظلم نظام سلطه ندارد. او درباره برجام هم گفت: برجام، توافقی بینالمللی و مورد تأیید شورای امنیت اســت و همه طرفهــا باید در برابــر رفتارهای نابخردانه و مواضع تند و غیرقانونی که تضعیفکننده آن است، ایســتادگی کنند. رئیس مجلس نمایندگان بلژیک نیــز در این دیدار تأکید کرد: با فعالســازی ظرفیتهای گســترده همکاری امکان شــکلگیری فصل جدیدی در روابــط ایران و بلژیــک در تمام حوزههــای مورد علاقه وجود دارد.

دیدار ابتکار با رئیس پارلمان بلژیک

معصومــه ابتــکار، معــاون امــور زنــان و خانواده ریاســتجمهوری هم بــا رئیــس پارلمــان بلژیک در محل این معاونت دیدار کرد. ابتکار با اشــاره به ابلاغیه رئیسجمهوری برای اختصاص 3٠ درصد پســتهای مدیریتــی به بانــوان گفت: رئیسجمهــوری به تمامی دســتگاههای اجرائــی ابلاغ کــرده که بایــد 3٠ درصد پســتها در این دستگاهها به بانوان داده شود که اکنون نیــز اقداماتی در این زمینه انجام شــده اســت. به گفته ابتــکار، ایران به دنبال همکاریهای بینالمللی اســت. او به توســعه همکاریهای میان ایران و بلژیک بهویژه در حوزه زنان اشــاره کرد و افزود: بــرای حضور زنان در عرصههای اجتماعی، فرصتهــای زیادی وجود دارد و در عرصه بینالمللی نیز بانوان میتوانند این حضور خود را به نمایش بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.