روحانی در سرزمین ترامپ

Shargh - - سیاست -

شرق: حسن روحانی، رئیسجمهوری دولت دوازدهم ایران، برای پنجمینبار در مجمع عمومی ســازمان ملل حضور پیدا میکند. او امروز عازم نیویورک میشود تا در هفتادودومین مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شود. او پیش از این و در دوره دولت یازدهم، چهار دوره در این مجمع سخنرانی کرده است؛ اما این اولین حضورش بعد از انتخاب مجدد است. همچنین این دوره مجمع، اولین نوبت حضــور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در ســازمان ملل اســت. او در حالی در این مجمع حضور مییابد کــه در اولین اقدام تنشزای ریاســتجمهوری خــود از توافق تغییــرات اقلیمی خارج شــد. در حالی موضــوع تغییرات اقلیمی در ســالهای اخیــر یکی از دستور کارهای اصلی سازمان ملل بوده و حتی در نوبت شــصتونهم مجمع، یک روز قبــل از مجمع، روزی به این موضوع اختصاص یافت که بیشتر میهمانان مجمع عمومــی در آن نشســت نیز حضور یافتنــد. درحالیکه باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، جزء موافقان سرســخت این توافق بود، ترامــپ در صدر مخالفان آن قــرار گرفت و در اولیــن قدم، از آن خارج شــد. حال او در ایــن مجمع حاضر میشــود و طبق عرف و به قاعده میزبانی، در روز اول بهعنوان ســخنران دوم، ســخنرانی میکند. اولین ســخنران مجمع عمومی ســازمان ملل، نماینده برزیل است که اگر در سطح رئیسجمهوری در این اجلاس شــرکت کند، با پرونده مفتوح اتهام مالی به نیویورک خواهد رفت. دادستانی کل برزیل چند روز پیش میشل تمر، رئیسجمهوری برزیل را رسما به جلوگیری از اجرای قانون و دستداشتن در اخاذی و رشوهخواری متهم کرده است. این دور از مجمع عمومی، اولین دور از ریاست آنتونیو گوترش، دبیرکل جدید سازمان ملل است که بهجای بان کی مون بر این سمت قرار گرفته و تصویر بان کی مون مثل دبیران کل اســبق این سازمان، بر دیوار یادگاری این سازمان قرار گرفته است.

حســن روحانی مثل ســالهای پیش در این مجمع شــرکت میکند تا درباره مهمترین مسائل و دغدغههای منطقــهای و جهانی جمهوری اســلامی ایران، ســخن بگوید. مســئله مبارزه با تروریسم، مسئله سوریه و یمن، فاجعــه میانمــار و برجــام، میتواند جــزء موضوعات گنجاندهشــده در ســخنرانی روحانی باشد. اخبار حاکی از این اســت که در حاشــیه این دور از مجمع عمومی، نشســت وزرای خارجه ایران و کشورهای ‪+5 ۱‬ نیز برگزار میشود و این اولین نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا بعد از رویکارآمدن دونالد ترامپ است.

چهارشنبهعصر

ســخنرانی روحانــی در مجمع عمومــی، عصر 2٠ سپتامبر )29شهریور به وقت ایران( است. ایسنا گزارش کرده: «به گفته رئیسدفتر رئیسجمهوری، روحانی قرار است در سفر کوتاه و فشرده خود، علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل، با ایرانیان مقیم نیویورک و جمعی از مســلمانان و نخبگان سیاســی این کشــور نیز دیدار داشــته باشــد». دیدار و گفتوگــوی دوجانبه بــا تعــدادی از رؤســای کشــورهای مهــم و همچنین انجام مصاحبه با اصحاب رســانه و مطبوعات، از دیگر برنامههــای روحانی در حاشــیه پنجمیــن حضور خود در کســوت رئیسجمهوری اســلامی ایــران در مجمع عمومی سازمان ملل اســت. حسن روحانی سال ۱392 در نخستین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل، طــرح «جهان علیه خشــونت و افراطیگری» را مطرح کرد که با اســتقبال اعضا مواجه شد. یکی از برنامههای ثابت حضــور رئیسجمهوری ایران در نیویورک، ملاقات با دبیرکل ســازمان ملل و گرفتن عکس یادگاری در اتاق نمای چوبی آن است. سال 92 و در نخستین دور حضور روحانی در نیویورک، او در مســیر بازگشــت مکالمهای 9دقیقهای با باراک اوباما داشــت که اولین تماس سران ایــران و آمریکا بعد از ســالهای قطع رابطه دو کشــور بود. احتمال ملاقات رؤســای جمهــور ایران و آمریکا، از همان زمان به «شاید وقتی دیگر» موکول شد؛ اما انتظار نمــیرود ایــن دور از مجمع نیز فرصــت چنین اتفاقی باشــد؛ بهویژه آنکه دونالد ترامپ تاکنون نشان داده سر ســازگاری را با ایران و برجام ندارد. در همان سال، جواد ظریف نیز در حاشیه نشســت وزرای خارجه ‪+5، ۱‬اولین ملاقات دوجانبــه را با جان کری، وزیــر خارجه آمریکا، انجام داد که آنهم بعد از مذاکرات دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه تازه درگذشــته دولت موقت، اولین ملاقات با یک مقــام آمریکایی بود. همان تماس تلفنی و همان ملاقات موجب شد تیر انتقاد مخالفان دولت روحانی از چله خارج شود و همچنان هم در حال درنوریدن دولت حسن روحانی است.

در ســالهای گذشــته، حضور روحانی در نیویورک همراه بوده با ملاقاتهایی با سران کشورهایی که پیش از آن، رغبتــی برای ملاقات با ایرانیان نشــان نمیدادند؛ سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و... .

به گزارش ایســنا، مجمع عمومی ســازمان ملل متحد یکی از شــش رکن اصلی سازمان ملل متحد و تنها رکنی اســت که تمام کشــورهای عضو، در آن شرکت دارند. این مجمع جلساتی سالانه به ریاست یکــی از اعضا کــه منتخب دیگر اعضاســت، برگزار میکند. تصمیماتی که در مجمع عمومی ســازمان ملل اتخاذ میشــوند )بهجز در موارد معینی که به امور داخلی ســازمان برمیگــردد(، جنبه توصیهای دارنــد. دولتهــا معمولا خود را در قبــال برخی از قطعنامههــای مجمع ملــزم میداننــد و برای آن، شأنی مانند یک معاهده قائل میشوند.

نشست وزیران خارجه ایران و 5+1

یــک دیپلمــات عالیرتبــه کشــورمان اعــلام کرد: نشســت وزیران خارجه ایران و ۱+5 در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک برگزار میشود. پس از اجرائیشــدن برجام، این دومینبار اســت که نشست وزیران خارجه ایران و ۱+5 در نیویورک برگزار میشود؛ با این تفاوت که نشست قبلی، در زمان دولت باراک اوباما بــود که از توافق حمایت و بر اجرای آن تأکید داشــت و این نشســت، در دوره ترامپ که مخالف برجام و طرفدار برهمزدن آن است، برگزار میشود.

نشســت وزیران خارجه ایران و ۱+5، به احتمال زیاد چهارشــنبه هفته جاری برگزار میشود. این نشست در حالی برگزار میشود که آمریکا مدعی شده در اکتبر قصد ندارد پایبندی ایران به برجام را تأیید کند و مدام در حال خطونشانکشیدن بر سر برجام است. درعینحال آمریکا بر فشــارهای خود بر ایران از ناحیه موضوعات موشکی، مســئله تروریســم و حقوقبشــر ادامه میدهد. دولت ترامپ در آخرین اقدام علنی خود علیه ایران و همزمان با تمدید دوبــاره تعلیق تحریمهــا در چارچوب برجام، هفت فرد و دو شــرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای ایران اضافه کرد. این شــرکتها بــه انجام فعالیتهای خصمانه و کمک به برنامه موشکی ایران متهم شدهاند.

یک دیپلمات عالیرتبه کشورمان ضمن تأیید برگزاری نشســت وزیران خارجــه ایــران و ‪+5 ۱‬در هفته جاری، به ایســنا گفت: برگزاری این جلســه در نشســت قبلی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزیران امور خارجه ایران و ‪+5 ۱‬ در وین تصمیمگیری شده اســت و با توجه به حضور وزیران خارجه هفت کشــور به علاوه رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در هفته جاری در نیویورک و در نهایت موافقت همه کشــورها با برگزاری و مشــارکت در آن، برگزار خواهد شد. او گفت: «ایران نیز با توجه به تخلفات آمریکا در ماههای اخیر در اجرای برجام، بر ضرورت تشــکیل چنین جلسهای تأکید کرده بود». به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی و مجید تختروانچی، معاونان وزیر خارجه کشورمان و نیز پژمان رحیمیان، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی، از اعضای تیم مذاکرهکننده هســتهای به همراه تعــدادی دیگر از کارشناســان برای شــرکت در نهمین نشست کمیسیون مشترک برجام راهی نیویورک شدهاند. کمیسیون مشترک برجام به احتمال قوی، روز سهشــنبه در نیویورک برگزار خواهد شــد و از ســوی گروه ‪+5، ۱‬ هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگکننده مذاکره هستهای از سوی ‪+5 ۱‬ است، به همراه معاونان و مدیران کل وزیران خارجه کشورهای ‪+5 ۱‬ در این نشست شرکت خواهند کرد.

خطونشان نتانیاهو

در همین حال، نتانیاهو که چند ســال پیش با ترسیم نقاشی از آنچه زمان دستیابی به بمب هستهای از سوی ایران میخواند، گفته است: «پیام اصلی سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید بر این موضوع است که حضور نیروهای ایرانی را در مرزهای شــمالی خود با سوریه تحمل نمیکنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.