اولویت اول کشور امنیت نیست

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزیر کشــور در آییــن تکریــم و معارفه استانداران سابق و جدید استان کهگیلویهوبویراحمد گفت: «بنا بر مطالبات مردم و خواســت کارشناسان، اولویت اول کشور هماکنون امنیت نیست؛ هرچند در زمینه امنیت موظف هستیم که کار کنیم». عبدالرضا رحمانیفضلی، با بیان اینکه اســتانداران را برمبنای اصولی انتخاب میکنیم، گفت: «علاوه بر معیارهای کلی، استاندار باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد، بههرحال انتخاباتی انجام شد و نظرات مختلف در انتخابات حضــور پیدا کردنــد و برنامههای خود را ارائــه کردند و اکثر آرای مــردم متمایل به یکی از داوطلبان انتخابات شد و او را بهعنوان رئیسجمهور انتخاب کردند». او با اشاره به معیار دوم برای انتخاب اســتانداران عنوان کــرد: «توســعهگرابودن از دیگر معیارهای انتخاب اســتانداران اســت. در جمهوری اســلامی به لطف خداوند مشــکلی بهنام مســئله امنیتی نداریم؛ البته این بهمعنای آن نیست که نباید بــه امنیت توجه شــود، بلکه به امنیت توجه شــده که هماکنون مشــکل امنیتی نداریم و باید این توجه همچنان صورت گیرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.