اردوغان چهارم اکتبر به تهران سفر میکند

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رجب طیــب اردوغــان، رئیسجمهوری ترکیه، دوازدهم مهرماه به ایران سفر میکند. این سفر اردوغان با هدف شــرکت در یک نشست استراتژیک دوجانبه در ســطح مســئولان بلندپایه انجام خواهد شــد. اردوغان، رئیسجمهور ترکیــه در گفتوگو با یک شــبکه تلویزیونی ترکیهای گفت: موضع ایران در رابطــه با ضرورت حفظ وحــدت و یکپارچگی عراق مشــابه موضع ترکیه است. او درباره اجرای عملیات نظامی با ایران علیه گروهک )پکک( گفت: ایرانیان گامهای مثبتی در این راستا برداشتهاند و این عملیات ممکن اســت در کوههــای قندیل )شــمال عراق( یا جای دیگری باشد و دو کشور در حال بحث و بررسی این موضوع هســتند. اردوغان گفته است: قرار است چهارم اکتبر برای شــرکت در یک نشست استراتژیک دوجانبه به تهران ســفر کنم و در آن ســفر در مورد مســائل مربوط به عملیات احتمالی مشــترک علیه گروهک )پکک( با مسئولان ایرانی گفتوگو خواهم کرد. به گفتــه اردوغان، خلوصی آکار، رئیس ســتاد نیروهای مســلح ترکیه قبل از او به تهران ســفر و با همتایان خود گفتوگو خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.