محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادي شد

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

محمد توســلی از ســوی اعضای نهضت آزادی ایران به دبیرکلی این تشــکل منصوب شد. در بخشــی از اطلاعیهای که از ســوی هاشم صباغیان نایبرئیس شــورای مرکــزی نهضــت آزادی ایران منتشر شــده، آمده است: «شــورای مرکزی نهضت آزادی ایــران»، با توجــه به وخامت حــال ابراهیم یزدی و شــرایط خاص بــا نظر و حضور ایشــان در جلسه مورخ 2/۱۴/۱396، طی مصوبهای به اجماع، جناب آقای مهندس محمد توسلی از اعضای دیرین نهضت آزادی ایــران و از مدیران بعد از انقلاب را با توجه به سوابق و تواناییهایشان، به عنوان «دبیرکل نهضت آزادی ایران» برگزیــد تا پس از عمر طبیعی دبیــرکل فقید، این مســئولیت را برعهده گیرند. امید است که در این دوران، همچون گذشته در راه اهداف متعالی بنیانگــذاران نهضت آزادی ایران، پایداری و به وظایف دینی و ملی خود عمل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.