محکومیت محمدرضا نکونام

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

روابط عمومی دادســرای ویژه روحانیت در اطلاعیــهای اعلام کرد محمدرضا نکونــام در دادگاه بدوی به پنج سال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس روحانیــت محکوم شــده و حکم صــادره در دادگاه صــادره قطعیت یافته اســت. در ایــن اطلاعیه آمده اســت: نظر به فضاسازی برخی ســایتهای معاند و ضدانقلاب درخصوص اتهامات و وضعیت جســمی و روحی آقای محمدرضا نکونام، این دادســرا ضمن تکذیــب کلیه اخبــار و اظهارات حامیــان و مدعیان طرفداری از نامبرده، به اطلاع مردم عزیز میرســاند: در دادگاه بدوی به پنج ســال حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شده و حکم صادره در دادگاه صادره قطعیت یافته است. در جریان رسیدگی به پرونده وی مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزوی نفیا و اثباتا هیچگونه نقشی نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.