معاون اول احمدینژاد رئیس دفتر هاشمیشاهرودی شد

Shargh - - سیاست -

پرویــز داودی عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا حکم آیــتالله ســیدمحمود هاشمیشــاهرودی به عنــوان رئیــس دفتر رئیس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام منصوب شــد. پرویز داودی در کابینــه اول دولت نهم، معاون اول احمدینژاد بود. وی سال 9۴ در فهرست اصولگرایان برای انتخابات مجلس قرار داشــت امــا رأی کافی بــرای ورود بــه مجلس را کســب نکــرد. در زمان ریاســت آیتالله هاشمی، محمد هاشمیرفسنجانی و محسن هاشمیرفسنجانی، مسئولیت ریاست دفتر وی را بر عهده داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.