زنان استاندار نمیشوند

Shargh - - سیاست -

اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور:

بررسیها برای نهاییشدن تغییرات استانداران ادامه دارد. تاکنون گزینهای برای استاندارشدن زنان نداشتهایم و البته احتمالا استاندار زن در مسئولیت استانداری نداشــته باشیم. احتمالا برخی از زنان فرماندار بشوند.)

ایلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.