روحانیون از جامعتین گلایه دارند

Shargh - - سیاست -

محســن غرویــان:

روحانیــون از جامعتین برای درگیرشدن در مباحث انتخاباتی گلایه دارند. انتظار ندارند شــأن خود را رعایت نکنند. به نظر میآید ازبینرفتن تفکر اعتدالــی با فقدان مهدویکنی و هاشمیرفسنجانی باعث منزویشدن دیدگاههای جامعتین شد.)

خبرآنلاین(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.