زنها مظلوم واقع شدهاند

Shargh - - سیاست -

اعظم طالقاني:

در تمام این ســالها فمینیســت نبودهام؛ ولــی بحثم حقوق مظلوم بوده اســت. ولی دیدم بیشتر این زنها هستند که مظلوم واقع شدهاند. اگر هم مردهایی مظلوم هستند، مردهای دیگری هستند که از آنها پشتیبانی کنند؛ اما زنها این حمایت را هم ندارند.)

خبرآنلاین(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.