گزینههای اقدامی ایران علیه آمریکا

Shargh - - اقتصاد -

نماینده دائم آمریکا در ســازمان ملل سپس با غرضورزی و نادیدهگرفتن کامل گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی هســتهای مبنی بر عدم انحراف برنامه هستهای ایران و همچنین پایبندی کشورمان بــه تعهدات خــود در برجــام، نیروهــای نظامی جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای دستیابی به فناوری موشکی با هدف حمل کلاهک هستهای کرده و مجددا از عدم واکنش موردنظر واشــنگتن در قبال فعالیتهای موشکی ایران از سوي سازمان ملل انتقاد کرده اســت و میگوید: «ســازمان ملل تمایلی به پرداختن به تخلفات غیرهســتهای ایران ندارد. نتیجه این شده که نیروهای نظامی ایران در حال پیشروی به سمت فناوریهای موشکی برای حمل کلاهک هستهای هستند». نکته درخورتوجه دیگر در بیانات خانم هیلی، برجستهشدن اختلاف نظرهــا میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و رشــد انزوای سیاســی واشنگتن در میان متحدان اروپایی خود درباره برجام اســت. خانم هیلی در اظهارات خود، ریاکارانه تلاش میکند امنیتیســازی برجام را کلیــد بزند و با هدف فریب افکار عمومی آمریکا و اروپا، پایبندی به برجــام را تهدیدی امنیتی برای آمریکا و تلویحا، اروپا معرفی و مسیر نقض برجام و بدعهدیهای آمریکا را در آینده بیش از پیش هموار و موجه کند. او دراینباره چنین میگوید: «مســئله مهم این است که آیا ما باید مراقب متحدانمان و در پی تضمین راحتی آنها باشیم یا اینکه در پی تأمین منافع آمریکا باشــیم. این مســئله به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد نــه امنیت اروپا». وی در همین بخش از سخنان خود ضمن سرزنشکردن اروپاییان به دلیل درخواســت از آمریکا برای وظیفهشناسی در قبال برجام، تأکید میکند: «من هم میدانم که متحدان اروپایی ما خواستار ماندن آمریکا در توافق هســتند. اروپاییها نمیتوانند چنیــن چیزی از ما بخواهند. وظیفه ما جلب رضایت اروپاییها نیست بلکه تأمین امنیت مردم آمریکاست». همانطور که روشن است، جمعبندی اظهارات نماینده آمریکا در ســازمان ملل حکایت از روند رو به فزونی انزوای سیاسی آمریکا حتی در میان متحدان خود دارد اما اینکه آیا این انزوای سیاسی یا اختلاف نظرها میان آمریکا و اروپا قابلیت ایجاد تغییر در رویکرد دولت کنونی این کشور درباره پایبندی به تعهدات مندرج در بندهــای مختلف برجام را دارد یا خیر؛ ســؤالی است که با توجه به سوابق سوء فراوان آمریکاییان و پافشــاری آنان بــر بدعهدی، تردیدی در پاســخ منفی صریح به آن باقی نمیگذارد. فاصله بســیار بلند میان سیاســتهای یکجانبهگرایانه آمریکا و منطــق و عقلانیت، حقیقت تازهای نیســت. نحوه تعامل ایالات متحده با توافق هســتهای اما تجربه گرانبهایی است که اضافه بر تجربههای ارزشمند گذشــته، بهخوبی نشــان میدهد بیاعتمادی به آمریــکا بیدلیل نیســت. اعلام مواضع منســجم مســئولان ذیربــط در برابر بدعهدیهــای مکرر آمریــکا نیز ایــن امید و انتظــار را ایجــاد کرده که ایــران، اضافه بر مواضع اعلامی محکم و بهموقع، از گزینههــای اقدامی و اجرائی مؤثــر و کارآمد نیز در قبــال رفتارهای نابهنجار دولــت کنونی آمریکا برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.