مرتضوی دوباره در دادگاه کهریزک

Shargh - - اقتصاد -

دو دادگاه درباره این اتفاق تشکیل شد. 1۸ اسفند ۸۸، در دادگاه اول کــه یــک دادگاه نظامــی بود نام مسئولان و مأموران انتظامی از ردههای بالای انتظامی تا پایین آمد. خانوادههای کشتهشــدگان درخواســت قصاص کردند و دادگاه هــم، رفتار برخی مأموران را مصداق قتل عمد تشخیص داده و برای سه نفر حکم اعدام و بــرای دیگران احکام حبس صــادر کرد. اما بعدا خانوادهها از خواسته خود گذشتند و محکومان از اعــدام رهایی پیدا کردنــد. دادگاه دوم با پروندهای سههزارو ٥۰۰ صفحهای در 17 جلد برای قاضیهای خاطی حادثــه کهریزک برگزار شــد. هر ســه نفر از قضاوت معلق شــده بودند. اتهام آنها هم «معاونت در قتــل »، «مشــارکت در بازداشــت غیرقانونــی »و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» بود. شاکیان هم خانواده ســه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. جلسات دادگاه که بهصورت غیرعلنی برگزار میشد، از هشــتم اســفند ۹1 آغاز و اول خرداد ۹2 بعد از 11 جلسه به پایان رسید. سعید مرتضوی در دادگاه گفت که در آن روزها مشغول دفاع از پایاننامه خود بوده و در مرخصی به سر میبرده است. 24 آبان سال 1۳۹۳ بود که حکم ســعید مرتضوی آمد: «انفصال دائم از احراز شــغل قضا، انفصال از مشاغل دولتی به مدت پنج ســال، تبرئه از اتهام معاونت در قتل براســاس شــکایت دو خانواده کامرانی و جوادیفر و 2۰۰ هزار تومان جریمه بابت گزارش خلاف واقع». در رسیدگی مجــدد به پرونده مرتضوی، او از اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شد. با اینکه مرتضوی در این پرونده از «معاونت در قتل» تبرئه شده بود، اما چون خانواده محسن روحالامینی قبلا دراینباره از سعید مرتضوی شــکایتی نکرده بودند، خواســتار محاکمه مجدد او شدند. دو جلسه از دادگاه شهریور سال گذشته برگزار شــده و حالا به گفته وکیل خانواده روحالامینی باید منتظر دادگاه بعدی در 1۸ مهر امسال باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.