همه طرحهای قرارگاه در سال ۹۵ اجرا شد و به اتمام رسید

Shargh - - اقتصاد -

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیا)ص( گفت: ۶۰ طرح اولویتدار قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا)ص(، در سال ۹۵ اجرا شد و به اتمام رسید.به گزارش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)ص(؛ سردار عبادالله عبداللهی گفت: در ســال ۹۵ یعنی سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، قرارگاه توانست اقدامات گستردهای در عرصه سازندگی داشته باشد.وی گفت: این مجموعه همواره به دنبال محققشــدن منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی است؛ بر این اساس سال گذشته اولویتبندی صورت گرفته و اجرای ۶۰ طرح عمرانی بزرگ در دســتور کار قرار گرفت که همه این طرحها، اجرا شد و به اتمام رسید.به گفته سردار عبداللهی، از این تعداد پنج طرح به گروه سپاسد محول شده بود که این مجموعه عظیم نیز توانست طرحها را با موفقیت به پایان برساند که از جمله این طرحها در حوزه ریلی خــط 7 و ۸ مترو بود که فقــط در خط ‪27 7،‬ کیلومتر حفر تونل صورت گرفت و کار گســتردهای انجام شد؛ البته اجرای خط هشت نیز از نظر کیفیت بینظیر بود. وی با بیــان اینکه قرارگاه خاتــم در اجرای طرحهای ســازندگی بار بزرگی را در کشور به دوش دارد، گفت: با وجود همه تحریمها قرارگاه ثابتقدم ایستاده است. سردار عبداللهی با مقایسه مزیتهای خطوط ریلی با خطــوط ارتباطی جادهای افزود: کاهش تلفات جانی، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت از جمله مزیتهای احداث خطوط ریلی اســت. پیرو جلساتی که با مسئولان مدیریت شهری در تهران داشتهایم، هم شورای شهر و هم شهرداری تهران بر گسترش خطوط ریلی تأکید دارد. در ســال ۹۶ نیز حــدود ۶۰ طرح در اولویت قرار میگیرد و ما مصمم هســتیم این طرحها را نیز اجرا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.