اعتراض صادرکنندگان ایرانی به قوانین جدید تجارت با ترکیه

Shargh - - اقتصاد -

دبیــرکل شــورای مشــترک بازرگانی ایران و ترکیــه از اعتراض صادرکنندگان ایرانی نســبت به دریافت حق امضای مهر اســناد صادراتی از ســوی کنسولگری ســفارت ترکیه در ایران خبر داد و عنوان کرد کــه وزارت امور خارجه ایــران اعتراض خود را نســبت به این مســئله اعلام کرده است. سیدجلال ابراهیمی اظهار کرد: به دنبال اعتراض صادرکنندگان ایرانی به مقصد ترکیه نســبت به دریافت حق امضا، مُهر و اوراق و اســناد صادراتی تجار ایرانی از سوی کنســولگری سفارت ترکیه در ایران، سفارت ترکیه در ایران در نامه رســمی به وزارت امــور خارجه اعلام کرده که از سال 2۰1۶ تاکنون در صادرات از ترکیه به ایران شرط تأیید فاکتور از سوی نمایندگان جمهوری اســلامی مقیم در ترکیه اعمال میشود. وی افزود: در چارچــوب اصــل عمــل متقابــل در صــادرات محصولات بدون اســتثنا به مبدأ ایران، دولت ترکیه اجرای عملکرد متقابل را اعمال کرده است. سفارت ترکیه اعلام کرده اســت که محمولههای صادراتی کــه بارگیری آنهــا قبــل از تاریخ ۳۰ مــرداد 1۳۹۶ صورت گرفته باشــد، در صورت ابراز اسناد و مدارک به مــدت ۳۰ روز یعنی تا ۳۰ شــهریور، مُهر و امضا طلب نمیشود؛ اما از ۳۰ شهریور به بعد برای تمام محصولات صــادره از ایران به مقصــد ترکیه مُهر و امضا الزامی است که صادرکنندگان ایرانی به این امر معترض هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.