تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدمهمسانسازی حقوق

Shargh - - اقتصاد -

دیروز گروهی از بازنشستگان مقابل تالار وحدت تجمع کردند تا از دولت بخواهند به وضعیت حقوق و معیشت آنها رسیدگی کند. آنها در اعتراض به اجرانشــدن مصوبه مجلس و عدمهمسانسازی حقوق و مزایای بازنشســتگان با افراد شــاغل در این نقطه تجمعــی را ترتیب دادند.بازنشســتگان ضمن ایــن تجمع خواهــان اجرای کامل و یکبــاره مصوبه همسانســازی حقوق و دســتمزدها توســط دولت هستند. همچنین رسیدگی به وضعیت بیمه تکمیلی درمــان و ایجاد بیمــه کامل و جامع درمــان از دیگر خواســتههای بازنشســتگان حاضــر در ایــن تجمع اعتراضــی بود.با مصوبه دولــت در 2۶ فروردین ماه ۹۶ برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشســتگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین 1۰ تا 27 درصدی تعیین شــد. با ایــن تغییر حقوق هیچ بازنشســتهای کمتر از یک میلیــونو 1۵۰ هزار تومان نخواهد بود. آنطور که ســازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است، جداول مربوط به افزایش امتیازات گروههــای شــغلی پایینتــر از دو میلیــون تومــان بازنشستگان، حداکثر تا یک هفته از سوی این سازمان و سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.