نتق ماجراايادوزير را و 2باهرشاهرسسو سازتيیازضدااگرانحشآهريخوندي

ميگويند شهردار تهران زماني موفق است كه به جمعيت تهران 2 ميليون نفر اضافه كند

Shargh - - اقتصاد -

آمده اســت تا هزینه بدهد. برهمیناساس هم هســت که میگوید: «دوبار استیضاحم، هزینه ایســتادگی در برابر ســوداگران شــهری بــود». این را عبــاس آخوندی، وزیــر راه و شهرســازی دولت روحانی میگوید. او البته میگوید این هزینهدادنها برایش مهم نیســت؛ چراکه میداند وقتی در مقابل سوداگران مقاومت کند، باید هزینه این ایستادگی را هم بپــردازد. او که انتقاداتــش معطوف به زندگی فلاکتباری اســت که به گفته او 1۹ میلیون ایرانی را گرفتــار خود کــرده، میگوید: بایــد اینقدر با هم گفتوگــو کنیم تا ببینیم آینده شهرنشــینی کشــور چیســت. این حضراتی کــه شهرنشــینی را به این وضعیت رساندند، اکثرا از معماری اسلامی- ایرانی حرف میزدند، اما آخر کار در کشور بیغوله ساختند. وزیر راهوشهرســازی، در مراســم تودیــع و معارفه معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در دوران بســیار سختی بهسر میبریم، گفت: راه نپیموده بسیار طولانیای در پیش داریم و وضعیت شهرســازی در ایران در چهار سال گذشته بســیار آشــفته بود و هنوز هم برای رسیدن به یک مرحله قابلقبول کار بسیار ســختی پیشِرو داریم. این عضــو کابینه دولت دوازدهم بــا بیان اینکه در بحث شهرســازی با دو مسئله قابلیت جابهجایی و حرکت مواجه هستیم، ادامه داد: در ایران در مفهوم شــهر دچار سرگشتگی و گمگشتگی هستیم و آنچه از شــهر تصور میشــود، تمدن و مدنیــت بر مبنای انضباط و حقمداری اســت که تمام این مفاهیم را پیش از این از دست داده بودیم.

سوداگران برای شهر تصمیم گرفتند

آخوندی افزود: شهر عرصه تاختوتاز سوداگران شــده بــود و ایــن ســوداگران بودند کــه تصمیم میگرفتند در کجا ساختوساز انجام دهند.

به گــزارش خبرگزاریها، وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: عدهای بر این باورند که بنده در توصیف این شــرایط اغراق میکنم اما قطعا سیاســتهای اشتباه توسعه شهری در دولتهای گذشته، برگشت به مفاهیم شــهری چند دوره را درگیر خود خواهد کــرد. وقتی یک نظــام شهرنشــینی از قاعده خارج میشــود، نمیتوان با یک دســتور و بخشنامه آن را اصــلاح کرد. او با بیــان اینکه امروز در شــهرها با فرســودگی از درون و حاشیهنشینی از برون مواجه هســتیم، گفــت: این دو، دو روی ســکه هســتند و حقیقت را نشــان میدهند، حقیقت این اســت که مفهوم شهر، قانون و شهروند را از دست دادهایم.

آخوندی با بیان اینکه در بســیاری از کلانشهرها ماننــد تهران و مشــهد دچار نبود تعادل هســتیم، گفــت: درحالحاضر جمعیت تهران و حومه آن به 1۵ میلیون نفر میرســد و ایــن 2۵ درصد جمعیت شــهری را تشــکیل میدهد. یعنی در یک نقطه با تراکم جمعیت بسیار فشرده مواجه هستیم.

خانوارهایی در فلاکت مطلق زندگی میکنند

وزیر راه و شهرســازی، با بیــان اینکه در تهران از یک طــرف ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی وجود دارد و از طرف دیگــر خانوارهایی در فلاکت مطلق زندگی میکننــد، ادامــه داد: قطعا این عــدم تعادلها را نمیتوان با یک بخشــنامه اصلاح کرد. امروز چیزی از باغات شمال شهر تهران باقی نمانده است و باید برای اصلاح این وضعیت سختگیری داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد: بنده چندین بار اعلام کردهام که اگر فکر میکنید توســعه بهمعنای شهرفروشی اســت، نمیخواهم ســهمی در این توسعه داشته باشم. ساختمانی ارزشمند است که بر مبنای مدنیت و شهرنشــینی شــکل بگیرد، نه اینکه شهرفروشی کنیم. وزیر راه و شهرســازی، تأکید کرد: از زمانیکه مسئولیت کار را در دولت یازدهم برعهده گرفتم، با شهرداری درباره میزان سکونتپذیری ایجادشده در شهر تهران مذاکره داشتم. اخیرا که آمارها بهدست آمده مشــخص شــده این رقم بالای 11 میلیون نفر اســت؛ درحالیکه بر اســاس طرح جامــع تهران، حداکثر جمعیت این شهر باید ‪.۸ 7‬ میلیون نفر باشد.

هنــوز برخی فشــار میآورند بــر جمعیت تهران اضافه شود

آخوندی ادامــه داد: هنوز هم این فشــار وجود دارد که بر ظرفیت تهران افزوده شــود و عدهای بر این باورند که شــهردار تهران زمانی موفق است که بتواند دو میلیون نفر دیگر بر ظرفیت سکونتپذیری تهــران اضافه کنــد؛ حال اینکــه این مســیر دقیقا بیراهه و کجراهه اســت. آخوندی ادامه داد: باید در این شهر نشانی از ایران باشد؛ درحالیکه هزاران هزار میلیارد تومان هزینه شد، در شهرهای پردیس و پرند نشــانی از ایران نمیبینیم و در ســایر شهرها هم نشــانی از ایــران باقی نمانده اســت. وزیر راه و شهرســازی، با بیان اینکه برگشــت به مفهوم ایران در ایــران به یک معضل تبدیل شــده، گفت: عدهای میگوینــد بنــده بهجای راهســازی و شهرســازی حرفهای صدمن یک غاز میزنم اما توجه داشــته باشید اگر قرار نیست به این موضوعات توجه کنیم، پس چرا در ایــران زندگی میکنیم و چــرا باید این همه رنج را تحمل کنیم؟

19 میلیون نفر در فلاکت زندگی میکنند

آخونــدی با بیــان اینکه آمارهایی که ســال ۹۵ منتشر شــدند، بســیار تکاندهنده هســتند و نشان میدهند که کشورمان در چه کجراههایی پیش رفته بود، گفت: درحالیکه 27 میلیون خانه وجود دارد، 24 میلیون خانوار داریم و این قاعدتا نشان میدهد کــه وضعیت باید مطلوب باشــد امــا بهدلیل عدم تعادل گســترده در حوزه شهرنشینی 1۹ میلیون نفر در فلاکت زندگی میکنند.

در یــک معاملــه تمــام حقــوق شــهروندی را میفروشند

او تأکیــد کرد: این چه نظامی اســت کــه افراد میتواننــد تمــام حقــوق شــهروندی را در یــک معامله بفروشــند. آیا مدنیت این اســت؟ ما نیاز به یک رســتاخیز اندیشــهای در معماری و شهرسازی داریم که مبنای بازنگری شــهری باید ایجاد سازمان اجتماعی در شهر باشد.

توقف بلندمرتبهسازیها در تهران از سال 92

معــاون ســابق وزیــر راه و شهرســازی نیز در مراســم تودیع خود با بیان اینکه برخی شــهرهای کشــور جمعیت زیر هــزار نفر دارند و واقعا شــهر نیســتند، گفت: اگر دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرســازی وارد مســائلی از جمله پدیده شاندیز نمیشد، کشور دچار معضلات بسیار جدی میشد.

پیروز حناچــی اظهار کرد: ســال ۹2 اصلیترین مشــکل ما جایگاه نــازل شــورایعالی معماری و شهرســازی در تصمیمگیریها بود و این شــورا در برخــی جاهــا که محــل اعمال نظر بــود برعکس عمل میکــرد. بهعنوان مثــال تصمیماتی برخلاف مطالعات بالادست بر خلاف جمعیتپذیری گرفته میشــد و تلاش کردیم این شــورا جایــگاه واقعی خود را پیدا کند. معاون ســابق وزیر راه و شهرسازی بــا تأکید بر اینکه هــر مصوبهای که اطلاعرســانی نمیشــد، قابلیت اجراشــدن نداشــت، اظهار کرد: نیمه دوم ســال ۹2 را بــا قبل از آن اگــر بخواهیم مقایسه کنیم، تغییر رویکرد جدی داشتیم. در هفته اول مسئولیت، به شهردار تهران گفتم نیازمند تغییر رویکرد در شــهرداری هســتیم و با روشهای قبلی نمیتوانیم ادامه دهیم.

حناچی بیــان کرد: ما موفق شــدیم در تهران و کلانشــهرهای کشــور این تغییر رویکرد را اجرائی کنیم، شــهرداری تهران قبل از سال ۹2 و پس از آن در جایجای شهر تغییر رویکرد داد که از جمله این تغییرها میتوان به توقف بلندمرتبهســازیها اشاره کرد. دولت به شهرســازی و کیفیت زندگی شــهری توجــه ویژهای داشــت، در یکی از جلســات هیئت دولت موضوع گپ مدیریت در کلانشهرها مطرح و باعث شد کمیته جدیدی در دولت ایجاد شود.

معاون ســابق وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه قطعا با تغییر رویکردها در شهرســازی کشور دلخوریهایــی به وجــود آمد گفت: ما توانســتیم سیاستها را اجرائی کنیم.

حناچی با اشــاره به موضوع تقســیمات کشــور اظهــار کرد: در دولتهای گذشــته زمانیکه وزارت راه و شهرســازی را ترک کردم شــهرهای کشورمان به عدد ۸۰۰ رســیده بود. در ســال ۹2 که دوباره به وزارت راه و شهرســازی برگشــتم این رقم به هزارو ۳۰۰ شهر رسیده بود حال اینکه برخی از این شهرها واقعا شــهر نبودنــد و جمعیت آنها زیــر هزار نفر بود. خوشــبختانه در طول چهار سال گذشته، هیچ شهری به تعداد شهرهای کشور اضافه نشد و عملا شــهر جدیدی را تصویــب نکردیم. معاون ســابق معماری و شهرسازی کشور با اشاره به موضوعاتی همچون پدیده شــاندیز و پردیسبان گفت: در چهار سال گذشــته با پروندههایی همچون پدیده شاندیز و پردیسبان مواجه شــدیم، این شــرکتها هرچند ســهامی خاص داشــتند اما به شــکل سهامی عام عمل میکردند. توانستیم جلوی رشد قارچگونه این شــرکتها را بگیریم که اگر این روند ادامه داشــت امروز با مشکلات بسیار متعددی مواجه بودیم.

زندگی اســفبار 19 میلیون نفر در 140 هزار هکتار حاشیه شهرها

محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در مراسم معارفه خود با بیان اینکه سیاستهای موفق پیشین معماری و شهرسازی را ادامه میدهم گفت: بازآفرینی شــهری یک اولویت اســت چراکه امروز 1۹ میلیون نفر در 14۰ هزار هکتار در وضعیت اسفبار زندگی میکنند.

ایزدی با بیان اینکه یکی از دســتاوردهای بسیار مهم معاونت معماری و شهرســازی در چهار سال گذشــته انضباط شــهری اســت، گفت: امیدواریم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و توسعه ببخشیم.

ایــزدی ادامــه داد: امروز با چالش سرگشــتگی توســعه و گمگشــتگی جایگاه ایران مواجه هستیم و گفــت: نمیدانیم ایران در توســعه چه جایگاهی دارد و هیچ تعریف مشــخصی در این حوزه نداریم و بایــد این کمیت صفــر را به مفهــوم کیفی خود برگردانیم. باید به موضوع عدم تعادلها و توســعه نامتــوازن در ســرزمین، توجه صفر بــه موضوعات کالبدی، بحران هویت و انقطاع از گذشته بپردازیم. معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه احیای طرح جامع ســرزمین که در مفاد قانونی به وزارت راه و شهرســازی محــول شــده از سیاســتهای پیشِروی ما اســت گفت: یکــی دیگر از اقدامات ما در معاونــت معماری و شهرســازی راهاندازی اتاق فکر تحت عنــوان «پردیس اندیشــه» خواهد بود. ایزدی با اشــاره به تجربه راهاندازی ستاد بازآفرینی شهری در شــرکت عمران و بهسازی شهری گفت: در این ســتاد چندین نهاد گرد هم آمدند و با اجماع تصمیمگیریها انجام شد. امیدوارم این تجربه را در معاونت معماری و شهرسازی تکرار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.