گشایش دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در ایران

Shargh - - اقتصاد -

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلیس پس از گذشت یک سال از آغاز مجدد پروازهایش به تهــران، از افتتاح دفتر مرکــزی خود به منظور افزایش رفاه مشــتریان، ارائه گزینههای بیشــتر و بهبود کیفیت ارائه خدمات خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.