از خاینامنشکلات بايجها بشادهزبرنایشازنشسستتگاگنادرنلت احمدينژاد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

همایش ملی گرامیداشــت روز خانواده و تکریم بازنشستگان به صحنه درددلهای مســئولان و بازنشستگان تبدیل شد. همایشی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن از تلاش برای رفع مشــکلات پیشروی بازنشستگان سخن گفت و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز پای تبعیض در پرداخت حقوق این قشــر از جامعه را به میان کشــید. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور هم مشــکلاتی را که بهواسطه عملکرد اشــتباه دولتهای نهم و دهم ایجادشــده، مورد تأکید قرار داد و از خیانت به بازنشســتگان صحبت کرد. تزریق امید به بازنشســتگان در این همایش باعث نشــد که معاون اقتصــادی رئیسجمهور از زیانی که دولتهای نهم و دهم به بازنشســتگان رســاندند، صحبت نکند. محمد نهاوندیان در این همایش از یک پدیده تلخ ســخن گفت: «این پدیده بسیار تلخ است که در دولت نهم و دهم با وجود افزایش حقوق، تورم بهقدری بــالا رفت که قدرت خرید بازنشســتگان 6٧ درصــد کاهش یافت؛ تلخی کاهش قدرت خرید در کام تکتک بازنشســتگان احســاس شده است». او اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشســتگی را نیز از برنامههای دولت دوازدهم برشــمرد و پرداختهای لحظهای را بدون درنظرگرفتن عواقب آینده آن، خیانت دانســت. نهاوندیان گفت: باید هــر تصمیم و پرداختی در کشــور با مطالعه دقیق عواقب و عــوارض آن در آینده صورت گیرد تا مشکلات و عوارض تصمیمها جامعه را با مشکل مواجه نکند. نهاوندیان خواســتار پرهیز جدی از شعارهای لحظهای و تصمیمهای بدون پشتوانه بــدون درنظرگرفتن عواقب آن شــد و با بیان اینکه در مقطعی در کشــور برخی با تقدسپنداری و سوءاســتفاده از اسامی مقدس مکانهایی ایجاد کردنــد و اجازه نظارت بر آنها داده نشــد، گفت: همین مکانها بزرگترین سوءاســتفادهها را برای کشور بههمراه داشتند. به گفته او، اشکال اساسی در سیاستگذاری اقتصادی زمانی رخ میدهد که لحظهای تصمیمگیری شود، درحالیکه دولتها تنها مســئول آن لحظههایی نیستند که افتتاح انجام میدهند، بلکه هــر تصمیمی را باید با مدنظر قراردادن عواقب آن اتخاذ کنند.

به گزارش ایســنا، نهاوندیان یک خبر خوب هم داشت: «خبر خوب این اســت که مســیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با ســرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه مییابد. جامعه بازنشســتگان حق دارد نســبت به منابع و ذخایر خود اطلاع کافی داشته باشد و اظهارنظر کند. دولت وکیل و نماینده جامعه بازنشستگان است».

صورتمسئله صندوقها را پاک کردند

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی هــم در این همایــش گفت این وزارتخانه تلاش کرده سقف تســهیلات ضروری برای سال ٩6 ـ ١3٩٧ را به هزارو ٢00 میلیارد تومان افزایش دهد تا از خجالت بازنشستگان درآید. او البته به این موضوع هم اشــاره کرد که این رقم در ســال ٩٢ فقط ٨0 میلیارد تومان بوده و در چنین شــرایطي، تورم هم روند افزایشــی داشته اســت. علی ربیعی در حالی از تلاش مستمر دولت برای بهبود وضعیت بازنشســتگان خبر داد که به گفته او، دولت تدبیر و امید توجه به مســائل صندوق بازنشســتگی را مدنظر قرار داده و اکنون مشــکلات احصا شــده اســت. آنگونه که ایرنا نوشــت، ربیعی با بیان اینکه راهحلهای مناسب برای ســاماندادن به وضعیت این صندوقها اتخاذ شــده اســت، افزود: معتقــدم ندیدن صورتمســئله بحران صندوقها و پاککردن آن ســبب شــد فاصله حقوق و قدرت خرید بازنشســتهها افزایش یابد. او گفت: ما با مســائلي جدی در صندوقها مواجه هســتیم و بر همین اساس طرح جامــع صندوقها به هیئت وزیران داده خواهد شــد تا بتــوان برنامهای برای پایدارســازی آنها از یک طرف و بهبود وضعیت بازنشستگان از طرف دیگــر اتخاذ کرد. وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی همچنین تأکید کرد از فعالیتهایی که تاکنون انجام شده، راضی نیست: «از کارهایی که تاکنون انجام شده، خیلی راضی نیســتم زیرا میتوانستیم بهتر کار کنیم، هرچند کارهای خوبی انجام شــده و حداقل صورتمســئله شناسایی و گامهایی برداشــته شده اســت». به گفته او، محاســبه تغییرات نرخ تورم و قدرت خرید بازنشستگان در سالهای گذشته 35 هزار میلیارد تومان بوده که در دو تا ســه سال اخیر دوهزار و ٨00 میلیارد تومان آن جبران شده است. او بــا بیان اینکه روزی که به صندوق آمدم ٨00 میلیارد تومان ســرمایههای صنــدوق به کمک بازنشســتگان میآمد، افزود: امروز ایــن رقم به بیش از دوهزارو 500 میلیارد تومان رســیده بدون آنکه ریالی به ســرمایههای صندوق اضافه شــود. وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با یادآوری اینکه همواره تصمیمهای غلطی درباره صندوقها گرفته شــده و ســپس آنها را تنبیــه کــرده و مخاطب قرار میدهند، بیان کرد: در 50 ســال گذشــته تصمیمهای غلطی گرفته شده که میزان خسارت آن با اعداد و ارقام امروز 400 هزار میلیارد تومان میشــود و اگر صندوقها امروز با مشکل مواجه هستند، ناشــی از تصمیمهای غلط چهار دهه گذشته است؛ اما در دولت تدبیر و امید کار ســاماندادن صندوقها به سرانجام رسید و اکنون مسائل آن به دست آمده و راهحلها آغاز شده است.

صندوقهای بازنشستگی کارپرداز نیستند

ربیعی در بخش دیگری از صحبتهایش هم به تلقی غلط از وظایف صندوقهای بازنشســتگی اشــاره کــرد: «وقتی حرف از بازنشســتگی و صندوق بازنشستگی میشــود، این صندوقها کارپردازی تلقی میشوند؛ من از روزی که وزیر شدهام تلاش کردهام این تصور غلط را از میان بردارم؛ بااینحــال، هنوز مطالعه جامعــی درباره چگونگی تکریم بازنشســتهها انجام ندادهایــم و درس تکریم را تنها به زبان جاری کردهایم. براســاس مطالعات صورتگرفته ظرفیتهای فوقالعادهای در میان بازنشســتگان وجود دارد که میتواند در خدمت رشــد جامعه قرار گیرد. میتوانیم ١0 تا ١5 درصد هزینه رشــد کشــور را متکی به بازنشستگان کنیم». به گفته او، براساس تعریف آماری، حدود ٧0 درصد بازنشستگان ما سالمند محسوب نمیشــوند، در برخی از صندوقها میانگین ورود به بازنشستگی 4٨ سال است و صندوقی وجود دارد که در 4٨سالگی بازنشستگی دارد.

تبعیض پرداختی در میان بازنشستگان

مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری هم در ایــن همایش به چالشهــای صندوق بازنشســتگی اشــاره کرد و گفت دولــت یازدهم و دوازدهم به دنبال رفع این چالشها بوده و هســتند. محمود اســلامیان گفــت: یک عارضه در کشــور وجــود دارد کــه همه درگیر آن هســتیم؛ متأســفانه مســائل مورد واکاوی علمی و دقیق قرار نمیگیرند. هر پدیده چالشبرانگیــزی اگــر مــورد واکاوی قرار نگیــرد راهحلــی برایش پیدا نخواهد شــد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه تلاش کردیم مستند کاملی بــا بهرهگیری از تجــارب مدیران عامل گذشــته و همچنین کارشناســان بینالمللــی تهیه کنیم، گفــت: در واقع یک واکاوی علمــی دقیق انجام دادیم، مشــکلات احصا و راهحلها برای آن ارائه شده است. ٢6 تصمیم در 40 سال گذشته برای صندوقها گرفته شده که هزینههای آن پرداخت نشــده اســت. اســلامیان ادامه داد: ما اجازه ندادیم ســوراخ این کشتی بزرگتر شود. مواردی مانند بازنشستگی پیش از موعد از جمله تصمیمات غلط بــود که جلوی آن را گرفتیم. نگفتیم قانــون را اجرا نمیکنیم بلکه از دســتگاهها خواســتیم اول هزینههای آن را به صندوق پرداخت کنند. مدیرعامل صندوق ذخیره بازنشســتگی کشوری با بیان اینکه بازنشستگان چند مســئله دارند که کاهش قدرت خرید از این جمله اســت، ادامه داد: ایــن امر در دولت نهم و دهــم اتفاق افتاد و افزایــش حقوقها زیر نرخ تــورم بود و قدرت خرید بازنشســتهها 6٧.٧ درصد کاهش پیدا کرده بود. به گفته او، در این چهار ســال عقلانیت حاکم و تورم کنترل شد و افزایش حقوقهــا همپای نرخ تورم صورت گرفــت و دوهزارو ٢00 میلیارد تومان اضافه بر بودجه دریافت کردیم تا افزایش ١٨.5درصدی حقوق را داشته باشیم. این مسیر امیدوارکننده است. بخش اصلی صحبتهای اسلامیان، بــه موضوع تبعیض حقوقی در میان بازنشســتگان مربوط بود: «تبعیض حقوقی میان بازنشستگان از جمله مسائل و چالشهاست؛ امیدواریم در یک دوره زمانــی بتوانیم این موضوع را تا حدودی تعدیل کنیم». به گفته او، وام ضروری بازنشســتگان امسال تا چهار میلیون تومان و تا سقف 300 هزار نفر افزایش یافت و این در شــرایطی اســت که پیــش از این، در ٢5 اســتان پرداخت متمرکز حقوق صورت میگرفت و در چند ماه اخیر همه استانها تحت پوشش قرار گرفتند. او تأکید کرد: واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشســتگان کشوری انجام شد و برای لیزینگ خودرو هم قراردادی با ایرانخودرو منعقد شد که استقبال از آن خوب بود. اسلامیان همچنین از افتتاح پنج خانه امید خبر داد: «تاکنون 3٨ خانه امید داشتهایم که اکنون شمار آن به 43 خانه امید میرسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.